2019/Cilt 3,Sayı-1

PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK YAPILARI İLE TRANSAKSİYONEL UZAKLIK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yazarlar: Alparslan İKİEL,  Mehmet Barış HORZUM,  Yasin ÜNGÖREN 

Araştırmanın amacı pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğrencilerin kişilik yapılarının karma
öğrenme olarak uygulanan programdaki transaksiyonel uzaklık algılarını yordayıp yordamadığını belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kesitsel tarama modelinde uygun örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 92 öğrenci
ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerden 78’i kadın 14’ü erkektir. Bu öğrencilerin yaş
aralığının 21 ile 45 arasında değiştiği ortalama yaşın 23.91 olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında veri toplama
aracı olarak transaksiyonel uzaklık (TU) algısı ölçeği ve beş faktör kişilik yapıları envanteri kullanılmıştır.
Verilerin analizinde doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda beş ana kişilik yapılarından
dışadönüklük ve nevrotikliğin diyalogla, deneyime açıklığın özerklikle, öz denetimliliğin ise kontrol değişkeni ile
ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer kişilik yapılarının transaksiyonel uzaklık algısında anlamlı yordayıcı
olmadığı ortaya çıkmıştır. İleriki çalışmalarda farklı kişilik yapıları ve daha uzun formlarla veriler toplanarak
benzer sonuçlar olup olmadığı ya da gözlemlerle kişilik yapılarının doğrulanması araştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Transaksiyonel Uzaklık,  Kişilik yapıları,  Pedagojik formasyon, 


Tam Metin : PDF Kaynakça