2018/Cilt 2,Sayı-3

TÜRKİYE’DE SARIMSAK ÜRETİMİNDE ÇALIŞMA KOŞULLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: TAŞKÖPRÜ ÖRNEĞİ
Yazar: Gözde GENÇ 

Coğrafi işaret belgesine sahip olan Taşköprü sarımsağı Türkiye’deki üretimin yaklaşık %20’sini karşılamakta, Taşköprü ilçesinde nüfusun yaklaşık %75’ ine istihdam sağlamaktadır. Sarımsak işgücünü oluşturanlar; sarımsak tarımı yapan ücretsiz aile işçileri, yevmiye usulü çalışan yerliler, yevmiye usulü çalışan dışarıdan gelenler, imece ödünç çalışanlar, sarımsak işletme tesisi işverenleri ve işletme tesisi işçileridir. Taşköprü ilçesi Gizlice mahallesi, Tekke mahallesi, Alatarla Köyü ve Çördük Köyü’nde yapılan alan çalışması doğrultusunda üreticilerin demografik özellikleri, çalışma biçimleri, cinsiyete dayalı işbölümü, sosyal güvenlik durumu, sağlık ve güvenlik durumu, örgütlenme durumu, gelir ve ücret düzeyi ile pazarlama ve satış faaliyetleri incelenmiştir. Bu çalışmada tarımda çalışanlara nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. Zincirleme örneklem seçim tekniği ile ulaşılan bu 22 kişiye yarı yapılandırılmış soru formları kullanılmıştır. İşletme tesisi işçi ve işverenlerini oluşturan 15 katılımcıya ise yapılandırılmış soru formu uygulanmıştır. Gözlem tekniği de kullanılan çalışma betimsel olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşköprü,  Sarımsak Tarımı,  Sarımsak Üreticileri,  Çalışma Koşulları,  Yevmiye Usılü,  Aile İşçiliği, 


Tam Metin : PDF Kaynakça