2018/Cilt 2,Sayı-2

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DEVLET VE HÜKÜMET KAVRAMLARINA YÖNELİK BİLİŞSEL YAPILARININ TESPİTİ
Yazarlar: Yusuf İNEL,  Abdullah İsmet ÜNAL 

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin ‘Devlet’ ve ‘Hükümet’ kavramlarına yönelik bilişsel yapılarını ortaya çıkarmaktır. Tarama modeline göre desenlenen çalışmanın örneklem grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Denizli ili Bekilli ilçesindeki bir resmi bir ortaokulda öğrenim gören, seçkisiz örneklem yoluyla seçilmiş 70 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Buna göre, öğrencilere Devlet ve Hükümet anahtar kavramları verilerek her bir kavram için 1 dakika içerisinde akıllarına gelen 5 kelimeyi yazmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular betimsel analize tabi tutularak frekans tablolarına dönüştürülmüştür. Öğrencilerin kavramlara yönelik bilişsel yapılarını daha iyi analiz etmek amacıyla kesme noktası tekniği uygulanarak kavram ağları oluşturulmuştur. Kavram ağlarından elde edilen bulgulara göre öğrencilerin Devlet ve Hükümet anahtar kavramlarıyla en sık ilişkilendirdikleri kelime ‘Adalet’ kelimesi olmuştur. Adalet kelimesini sırasıyla Yönetim, Hak, Eşitlik, TBMM, Devlet, İnsan, Cumhuriyet, Hukuk, Cumhurbaşkanı, Halk ve Başbakan kelimeleri izlemiştir. Ayrıca, devlet ve hükümet kavramlarının karıştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kavram,  Sosyal Bilgiler,  Kavram Öğretimi,  Devlet ve Hükümet,  Kelime İlişkilendirme Testi, 


Tam Metin : PDF Kaynakça