2018/Cilt 2,Sayı-2

BULMACA TEKNİĞİ İLE KELİME ÖĞRETİMİ
Yazarlar: EROL DURAN,  Tufan BİTİR 

Bu araştırma, bulmaca ile kelime öğretim tekniğinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelime edinimlerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: “Deney ve kontrol grubunun son test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?”, “Deney grubunun son test puanları ile kalıcılık puanları arasında bir fark var mıdır?”, “Kontrol grubunun son test puanları ile kalıcılık puanları arasında bir fark var mıdır?”, “Öğrencilerin bulmaca ile kelime öğretim tekniğine ilişkin görüşleri nelerdir?” Araştırma, nicel ve nitel modelin birlikte kullanıldığı karma model ile tasarlanmıştır. Birinci çalışma grubunu, 60 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi; ikinci çalışma grubunu ise, deney grubu öğrencileri arasından akademik başarı ölçütü dikkate alınarak tabakalı örnekleme tekniği ile seçilmiş 15 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri deney grubunda teknoloji ve bilim temasıyla ilgili 10 kelimenin tekrarlı yer aldığı dört farklı bulmaca ile toplanacaktır. Kontrol grubu ise aynı kelimeleri geleneksel yollarla bularak öğrenecektir. Uygulama sonunda öğrencilere bir çalışma kâğıdı dağıtılacaktır. Çalışma kâğıdında öğrencilerin, öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kullanmaları istenecektir. Dördüncü alt problemi için ise, yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanacaktır. Araştırmanın 1-3. alt problemlerinden elde edilen veriler t-testi ile dördüncü alt problemin verileri ise tematik kodlama tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucu dikkate alındığında, deney grubuna uygulanan bulmaca ile kelime öğretimi tekniğinin kontrol grubuna uygulanan geleneksel kelime öğretimine göre oldukça etkili bir teknik olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kelime öğretimi,  aktif kelime hazinesi,  bulmaca, 


Tam Metin : PDF Kaynakça