2018/Cilt 2,Sayı-2

TARİH VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Yazarlar: servet ÜZTEMUR,  Erkan DİNÇ 

Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını inceleyip karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Gazi, Necmettin Erbakan ve Uşak Üniversitelerinde öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiş 386 tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Epistemik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemik inanç ölçeğinin her bir boyutundaki düzeyleri belirlenerek bu düzeylerin çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonuçları epistemolojik inançların çok boyutlu yapısını ortaya koymakla birlikte tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının farklılaştığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: epistemolojik inançlar,  tarih öğretmen adayları,  sosyal bilgiler öğretmen adayları,  tarama modeli, 


Tam Metin : PDF Kaynakça