2018/Cilt 2,Sayı-2

AZERBAYCAN’DA SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMELERİNİN TERCİHİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER: NAFTALAN ÖRNEĞİ
Yazarlar: Rehman SEFEROV,  Remziyye KURBANOVA 

Azerbaycan’ın turizm potansiyeli açısından birçok avantajı vardır. Azerbaycan’da yerli ve yabancı turistlerin dinlenebilecekleri, tatil kaynaklarını, kaplıcaları ve tedavi için şifali suları kullanabilecekleri çok sayıda modern tesisler mevcuttur. Çalışmada Azerbaycan’ın büyük bir potansiyele sahip olduğu turizm sektörü, onun bir kolu olan sağlık turizmi ele alınmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da sağlık turizminin mevcut durumunun, özellikle de tüketicilerin Naftalan bölgesinde mevcut olan sağlık turizmi işletmelerini tercih etme nedenlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın önemi bu konuda Naftalan bölgesine sağlık turizmine katılan tüketicilerin istekleri ve tercihlerinin ortaya koyulması ile faydalı olmasıdır. Naftalan örneği üzerinden sağlık turizminin gelişme imkanları araştırılmıştır. Çalışmada veri tekniği olarak anket kullanılmıştır. Örneklem seçilerek belirlenen 204 hizmet yararlanıcısına anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler analiz edilip yorumlanarak çalışma tamamlanmıştır. Sağlık tesislerinin hizmet kalitesi boyutları kapsamında tüketicilerin sosyo demografik özellikleri bazında bakış açıları, tercih etme sebeplerine bakılmıştır. Cinsiyet ve medeni duruma göre yapılan T testi sonuçlarına göre hizmet kalitesi boyutlarıyla sosyo demografik özellikler arasında anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi,  Turizm,  Azerbaycan,  Turizm Potansiyeli, 


Tam Metin : PDF Kaynakça