2019/Cilt 3,Sayı-1

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE RİSK ALGI PUANLARI İLE FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Yazarlar: Eda PALANCI,  Mustafa SARIKAYA 

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin çevre risk algı puanları ile fen bilimleri dersi akademik başarıları arasındaki
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için çevre risk algısıyla ilgili olarak Slimak ve Dietz
tarafından geliştirilmiş, Altunoğlu ve Atav tarafından Türkçeye uyarlanmış olan çevre risk önem algı ölçeği ve
çevre risk büyüklük algı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçme araçları Ankara İli Keçiören İlçesi’nde öğrenim görmekte
olan 404 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin akademik başarıları 2014-2015 eğitimöğretim
yılı ikinci dönem fen bilimleri dersi birinci, ikinci ve üçüncü yazılı notlarının ortalamaları alınarak
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaokul öğrencilerinin çevre risk algı puanları ile fen bilimleri dersi akademik
başarıları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri,  Çevre,  Risk,  Algı, 


Tam Metin : PDF Kaynakça