2017/Cilt 1,Sayı-3

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK ÜZERİNDE ETKİSİ: BİR DEĞERLENDİRME
Yazar: Murat AK 

Örgütsel bağlılık, son yıllarda işletme yazınında üzerinde durulan stratejik bir kavramdır. Etkileri ve nedensel sonuçları itibariyle hem çalışanlar hem örgütler için büyük önem taşımaktadır. Örgütler için örgütsel bağlılık önemlidir. Çünkü örgütler bağlılığı yüksek seviyede işgörenlere sahip ise hedeflerine daha hızlı ulaşabileceklerdir. Çalışanlar açısından da örgütsel bağlılık önem taşımaktadır. Çünkü bağlılığı yüksek işgörenler, yaptıkları işten ve örgütlerinden haz alacaklar, iş hayatlarında mutlu olabileceklerdir. Dolayısıyla örgütsel bağlılık, işgörenler ve örgütler için son derece önemli bir konudur. Örgütsel etkililik; verimlilik, etkinlik gibi kavramlar ile eş anlamlı kullanılabilen bir kavramdır. Örgütsel etkililik daha çok örgütün faaliyetlerini sürdürürken kaynakların ne derece etkin ve verimli kullandığı ile ilgili olmaktadır. Her örgüt için örgütsel etkililik önem taşımaktadır ve yüksek seviyede olması istenilmektedir. Örgütsel bağlılık ve örgütsel etkililik birbirleri ile yakın ilişkili kavramlardır. Çalışmada, örgütsel bağlılık ve örgütsel etkililik konuları değerlendirilmekte ve çalışanların örgütsel bağlılıklarının örgütsel etkililik üzerindeki etkisi teorik düzeyde açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık,  Örgütsel Etkililik,  Verimlilik, 


Tam Metin : PDF Kaynakça