2017/Cilt 1,Sayı-2

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VERİCİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK TEPKİLERİ
Yazarlar: Ayşe Dilek YEKELER,  Mustafa ULUSOY 

Okuma, yazar, metin ve okuyucu arasında gerçekleşen bir anlam kurma sürecidir. Bu süreçte metin ve okur arasında gerçekleşen etkileşim okurun ön bilgilerine, deneyimlerine, ilgilerine dayalıdır. Öğrencilerin metinlere yönelik verdikleri tepkiler onların bilgi düzeyleri, düşünme becerileri, bilişsel ve sosyal gelişimleri hakkında eğitimcilere ve kitap yazarlarına önemli veriler sağlayabilir. Hem ders kitaplarında hem de ticari amaçlarla satılan kitaplarda bulunan hikâye edici ve bilgi verici türdeki metinler öğrenciler için anlamlı olmalı ve onlara okuma zevki verebilecek kalitede yazılmalı ve resimlendirilmelidir. Bu araştırmanın amacı ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin bilgi verici resimli çocuk kitaplarına yönelik tepkilerini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması şeklinde tasarlanmış ve çalışma grubunu amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen 105 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5N 1K sorularından oluşan ve öğrencilerin sözlü-yazılı tepkilerini almak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanan yönergeler ve anlama testleri kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle öğrencilerle bilgi verici kitaplar paylaşılmış, ardından öğrencilerden kitaplarla ilgili soruları cevaplamaları istenmiş ve verdikleri cevaplar betimsel olarak analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin kitaplara yönelik tepkilerinin daha çok okur merkezli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okur tepki teorisi,  bilgilendirici metinler,  ilkokul öğrencileri,  resimli kitaplar, 


Tam Metin : PDF Kaynakça