2017/Cilt 1,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA EĞİTİMİ HAKKINDA METAFORİK ALGILARI
Yazarlar: Büşra ÇAĞLAR KARAPINAR,  Kenan ARIBAŞ 

Bu araştırma, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğa eğitimi kavramına yönelik algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarından doğa eğitimi kavramına ilişkin ürettikleri metaforlar, çizdikleri resim/ karikatürler incelenmiştir. Nitel araştırma deseninde tarama modelinde gerçekleştirilmiş olan araştırmada, üçgenleme şeklinde veri toplamaya uygun olarak nitelendirilen nitel araştırma teknikleri (mecazlar yoluyla veri toplama ve doküman analizi) birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının doğa eğitimine yönelik algılarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının ürettikleri metaforların çoğunun uygulamalı öğrenmeye yönelik olduğu ayrıca çizimlerinde yakın çevredeki doğal oluşumları (Hasan Dağı ve Peri Bacaları gibi) ve gidip gördükleri mekânları resmettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Metafor,  doğa eğitimi,  algı,  sosyal bilgiler,  nitel araştırma, 


Tam Metin : PDF Kaynakça