2017/Cilt 1,Sayı-2

KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yazar: Fatih KALÇIK 

Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin öğretim süreçleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenen Bartın İli merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 branş öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler NVIVO programı ile betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; küreselleşme ile teknolojinin hızla gelişmesinin öğretim süreçlerine olumlu ve olumsuz olarak yansımaları olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkileri arasında, öğrencilerin kavramasının artması yer alırken teknolojinin öğrenme süreçlerinde yeterince ve doğru kullanılamadığı ve hem öğreticiler açısından hem de öğrenenler açısından ciddi sorunları da beraberinde getirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Özellikle öğrencilerin bilgi okuryazarlığı düzeylerinin düşük olması ve internet yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunun öğrenciler tarafından sorgulanmadan kabul edilmesi durumunun, öğretmenler tarafından büyük bir problem olarak görüldüğü anlaşılmış ve bu bağlamda eğitim/öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme,  teknoloji,  öğretim süreci,  eğitim/öğretim programları,  öğretmen, 


Tam Metin : PDF Kaynakça