2019/Cilt 3,Sayı-1

IRAK’TA YAŞAYAN TÜRKMEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ KİMLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KERKÜK ÖRNEĞİ
Yazarlar: Selçuk Burhan Cihad CİHAD,  Bülent AKSOY 

Bu araştırma Irak’ta yaşayan Türkmen ortaokul öğrencilerinin millî kimlik algılarını çeşitli değişkenler açısından
incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Gelişli (2014) tarafından geliştirilen millî kimlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek millî kimlik ve değerler
ile millî kimlik ve din olmak üzere iki faktörden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Kerkük (Irak) ilinde
ortaokul düzeyinde öğrenim gören toplam 87öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi SPSS 22 istatistik programı
kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik, ilişkisiz örneklemler için t-testi ve ilişkisiz
örneklem için tek yönlü varyans analizi (OneWayAnova) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkmen
ortaokul öğrencilerinin millî kimlik algısı ölçeği; millî kimlik ve değerler boyutuna ilişkin görüşleri ortalaması ?
=4.21 düzeyinde yüksek bir değer olduğu belirlenmiştir. Yine öğrencilerin millî kimlik ve din boyutuna ilişkin
görüşlerinin ortalaması ? =4.27 düzeyinde oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan Türkmen
ortaokul öğrencilerinin millî kimlik ve değerler ile millî kimlik ve din algısı alt boyutlarına ilişkin görüşleri;
cinsiyet değişkeninde kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Buna karşılık sınıf, aile gelir durumu,
anne eğitimi ve baba eğitimi değişkenlerine göre benzer bulunmuştur. Bu bulgulara göre, sınıf düzeyine göre
öğrencilerin millî kimlik algısının benzer bulunması sosyal bilgiler derslerinde verilen değer eğitiminin
öğrencilerin millî kimlik algılarında yeterince farklılaşma oluşturmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu sonuca göre,
özellikle anadilde Türkçe eğitim gören Türkmen öğrencilere verilen sosyal bilgiler programındaki kazanım ve
değerlerin öğrencilerin millî kimlik algısını sınıf düzeyi ilerledikçe geliştirecek şekilde organize edilerek verilmesi
gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Millî kimlik algısı,  millî kimlik,  Türkmen öğrenciler, 


Tam Metin : PDF Kaynakça