2018/Cilt 2,Sayı-1

COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Yazar: NADİRE KARADEMİR 

Bu araştırma coğrafya öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerini cinsiyet, sınıf düzeyi, öğretim durumu, aile geliri, öğretmenlik yapmayı isteme, bölüm seçme nedeni ve fakültede alınan derslerin Kamu Personeli Seçme Sınavı için yeterlik durumu gibi farklı değişkenlere göre inceleyip ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenim gören 361 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçimi basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Öğrencilerin mesleki kaygı düzeylerini ölçmek için Cabı ve Yalçınalp (2013)’in yapmış oldukları sekiz alt boyutlu Mesleki Kaygı Ölçeği ve araştırmacı tarafından ayrıca hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken SPSS paket programı aracılığı ile parametrik veriler için ikili karşılaştırmalarda t-testi, çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve normal dağılım göstermeyen veriler için ise non-parametrik test grubundan Kruscal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenlere göre bazı boyutlarda öğrencilerin mesleki kaygılarında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Sonuçlara göre erkeklerin kadınlara göre ve normal öğretimde okuyanların ikinci öğretimde okuyanlara göre daha kaygılı oldukları belirlenmiş, gelecekte yapılabilecek benzer çalışmalar için bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafya,  Öğretmen Adayı,  Kaygı,  Mesleki Kaygı , 


Tam Metin : PDF Kaynakça