2019/Cilt 3,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ TERS YÜZ ETMEK
Yazarlar: Burcu KARAMAN,  Elif ALADAĞ 

Ters Yüz Sınıf Modeli, teknolojinin eğitim sürecinde kullanıldığı, sınıf içi süreçte aktif öğrenme yöntemlerine daha fazla yer vermeye çalışan harmanlanmış öğrenme modellerinden biridir. Bu model Ters Yüz Sınıf, Ters Yüz Eğitim, Evde Ders Okulda Ödev, Dönüştürülmüş Sınıf olarak da tanımlanmaktadır. Bu modelde ters yüz etmek demek sınıf içi süreci sınıf dışına, sınıf dışındaki süreçleri ise sınıf ortamına taşımak demektir. Ters Yüz Sınıf modeli, eğitim ve öğretim uygulamalarında öğrencilerin okulda öğrendiği teorik bilgileri evde öğrenip okulda uygulama yapma fırsatı sağlayan bir metot olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen tarafından belli bir platform üzerinden gönderilen videolar veya ek kaynaklar ile öğrenciler konuyu evde öğrenmektedir. Sınıf ortamında ise o konu ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Ters Yüz Sınıf modeli, öğretmenlerin aktif öğrenme etkinliklerine ders içerisinde yeterince zaman ayırabilmesini sağlamaktadır. Öğrencilerin, öğrenmiş olduğu konuları pekiştirebilmesi, üst düzey beceri gerektiren etkinlik ve ödevleri sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde yapabilmesi açısından avantajlar sağlamaktadır. Yurt dışında pek çok ülkede kullanılan Ters Yüz Sınıf modelinin ülkemizde kullanımı yenidir. Alanyazın incelendiğinde Ters Yüz Sınıf modelinin sosyal bilgiler dersine uygulanmasıyla ilgili yeterli araştırmanın olmadığı görülmüştür. Ortaokul sosyal bilgiler dersinde işlenen konuların pek çoğunun soyut olması, ezbere dayalı bir ders olarak görülmesi öğrenciler tarafından dersin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Ters Yüz Sınıf modeli kullanılmasının öğrencileri daha aktif öğrenmeyi ise daha eğlenceli hale getirmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler dersinde bu modelin kullanımının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı ilgili alanyazın incelenerek Ters Yüz Sınıf modeli ve eğitimde kullanılmasına yönelik bilgilere yer vermektir. Ayrıca Sosyal Bilgiler eğitiminde Ters Yüz Sınıf modeli kullanımının önemi irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışma doküman incelemesi niteliğinde olup nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma sonunda Ters Yüz Sınıf modelinin Sosyal Bilgiler eğitiminde kullanımıyla ilgili örnek bir uygulama sunulmuştur. Bu yöntemin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasına yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Sınıf Modeli,  Sosyal Bilgiler, 


Tam Metin : PDF Kaynakça