2019/Cilt 3,Sayı-2

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Yazarlar: Sibel IŞIK MERCAN,  Hafize ER TÜRKÜRESİN 

Bu çalışmanın amacı Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin coğrafya konularının öğretiminde uygulanabilirliği hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmaya 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sinop İli Merkez ilçesine bağlı ortaokullarda görev yapan 10 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin tamamına yakını derslerini çağdaş öğrenme yaklaşımlarına dayalı olarak yürütmenin mümkün olmadığını belirtmektedir. Bunun en önemli nedeni müfredat ve dersten kaynaklanan sorunlar olarak bildirilmiştir. Hazır bulunmama, sistem değişikliği, altyapı ve maddi kaynak yetersizliği ise diğer öncelikli nedenler olarak sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler dersi,  çağdaş öğretim,  sosyal bilgiler öğretmenleri., 


Tam Metin : PDF Kaynakça