2019/Cilt 3,Sayı-2

KÖY VE KENT DEĞİŞKENLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Yazar: Vildan TORLAK 

Bu çalışmanın amacı, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklılıklar gösteren köy ve kent ortamının, ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin haklarını bilip kullanmada hangi yönde ve ne derecede etki ettiğini ortaya koymak, problemleri tespit etmektir. Araştırma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Rize ili merkez ilçesine bağlı bir köy ilköğretim okulunda öğrenim gören 30 öğrenci ve kent merkezindeki bir ilköğretim okulunda öğrenim gören 30 öğrenci olmak üzere toplam 60, 6. ve 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan bu araştırmada, araştırmanın amacına uygun olarak nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum (vaka) deseni kullanılmıştır. Araştırma, veri toplama araçlarından gözlem ve görüşme ile sınırlıdır. Araştırma sonucunda köy ve kent öğrencileri arasında düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü bakımından kent lehine anlamlı düzeyde bir başarı farkı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunda yaşanılan yerin öğrenciye ve ailesine sunduğu çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel durumları etkili olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çocuk hakları ile ilgili görüşleri incelendiğinde kız öğrencilerin çocuk hakları ve bu hakların ihlaline yönelik tutumlarının daha hassas olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin çocuk hakları hakkındaki bilgi düzeylerinin köy ve kent okulları arasında bir farklılık göstermediği ve öğrencilerin çocuk haklarının en büyük sorununu ağırlıklı olarak eğitim hakkından yararlanamama olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: köy,  kent,  sosyo-ekonomik düzey,  çocuk hakları, 


Tam Metin : PDF Kaynakça