2019/Cilt 3,Sayı-2

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “CUMHURİYET” KAVRAMINA YÖNELİK İMAJLARI
Yazarlar: Nail DEĞİRMENCİ,  Görkem AKGÜL,  Ahmet GÜÇ 

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin Cumhuriyet kavramına yönelik imajlarının tespit edilmesidir. Cumhuriyet kavramının sosyoekonomik ve kültürel düzeyler açısından birbirine yakın olan çocukların zihinlerinde canlandırdığı görselleri, bu görsellerin ne anlama geldiğini irdelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma modellerinden Fenomenolojik araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılarak Uşak iline bağlı bir ilçede öğrenimine devam eden toplam 137 ortaokul öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanması için öğrencilere birer A4 kâğıdı verilerek Cumhuriyet denilince zihinlerinde canlananları kâğıda resim olarak aktarmaları istenmiştir. Veri analiz aşamasında ise kâğıda aktarılanlar toplam 3 araştırmacı tarafından betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek kodlanmış ve kodlardan da kategorilere ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar; simgeler, değerler ve bağımsız olma kategorileri altında toplanmıştır. Frekansı en yüksek olan kodlar çıkarıldığında öğrencilerin zihninde Cumhuriyet denilince Türk Bayrağı’nın canlandığı saptanmıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet denilince öğrencilerin zihninde canlanan imgelerin, Türkiye’nin simge ve değerleri ile paralellik gösterdiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet,  İmaj,  Fenomonoji,  Kavram,  Betimlemek,  Canlandırmak, 


Tam Metin : PDF Kaynakça