2019/Cilt 3,Sayı-1

BAYRAK VE SANCAK SEVGİSİNİN KAZANDIRILMASINDA SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ÖNEMİ
Yazarlar: Ümit YEL,  Mesut AYDIN 

Bu araştırmanın amacı bayrak ve sancak sevgisi kazandırmada sosyal bilgiler dersinin önemini tespit etmek, bu konuda
öğretmen görüşlerine başvurmak ve bu doğrultuda konuyu irdelemektir. Araştırmamızda ilk olarak çalışmayla ilgili
olan tanımlara ve Türk milletine ait bayrakların tarihsel değerlerine yer verilmiştir. Çalışmanın teorik kısmı
tamamlandıktan sonra, öğretmenlerin görüşlerine ulaşmak için yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Öğretmenlere uygulanacak yarı yapılandırılmış görüşme formunda dört soru yer almaktadır. Araştırmanın çalışma
grubunu, Malatya’da görev yapan elli beş sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modeliyle
gerçekleştirilen çalışmada elde edilen bulgular objektif şekilde değerlendirilmiş ve NVivo10 programından
yararlanılarak modellendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, sosyal bilgiler öğretmenleri kendi branşlarını bayrak ve
sancak sevgisini aktarmakta ana ders olarak gördükleri ve bu noktada sosyal bilgiler dersinin kazanımlarını genel
olarak yetersiz olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Bayrak ve sancak sevgisinin aktarılmasında sosyal bilgiler
dersinin oldukça büyük bir paya sahip olduğu görülmüştür. Bunun yanında bu değerlerin aktarılmasında daha da etkin
rol almasının gerekli olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bayrak,  Sancak,  Sosyal Bilgiler Dersi, 


Tam Metin : PDF Kaynakça