2018/Cilt 2,Sayı-3

BELENBAŞI MAHALLESİNDEKİ YEREL HALKIN TURİZME KARŞI TUTUMLARI
Yazarlar: Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN,  Selahattin AKŞİT 

Bu çalışmanın amacı; kırsal turizm potansiyeli olan alanların turizme kazandırılmasına karşı yerel halkın tutumunu ortaya koymaktır. Çalışmaya konu olan Belenbaşı Mahallesi, yaz ve kış aylarında özellikle yerli turistlerin uğrak yeri konumundadır. Bu turist yoğunluğunun yerel halkın memnuniyetine katkı sağlayıp sağlamadığını ölçmek amacıyla Belenbaşı’nda 111 kişinin katıldığı Likert tipi anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veri setinin öncelikle ölçek güvenilirliği kontrol edilmiş ve Student T test ve Anova analizleri yapılmıştır. Ankete katılan bireylerin demografik tanımlayıcı istatistikleri incelenmiş devamında alt bölümler ile ilgili karşılaştırmalarda bulunulmuştur. Analizler, ilgili bölümlerde tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Sonuç olarak; yerel halk, turizmin gelişiminin yöreye olumlu katkı yapacağını düşünmektedir. Ancak nüfusun demografik yapısı incelendiğinde ise sonuçlar belirgin farklılıklar göstermektedir. Çalışma, söz konusu sonuçları itibariyle Belenbaşındaki turizm uygulamaları için yol gösterici olması bakımından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belenbaşı Mahallesi,  yerel halk,  kırsal turizm,  tutum analizi , 


Tam Metin : PDF Kaynakça