2017/Cilt 1,Sayı-1

EDİTÖRDEN
Yazar: Turhan ÇETİN 

Sosyal Bilimlerin bütün alt disiplinlerini kapsayan Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi’nin ilk sayısını akademik camia ile buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Editörlüğümüzde çıkarılan Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi’nin birinci sayısında altı adet makale yayınlanmıştır. Makaleler Türkçe metin olarak yayınlanmıştır. Dergimizin ilk makalesi Cansu KALÇIK ve Fatma ÜNAL tarafından hazırlanan ve kitle iletişim araçlarından televizyonda yayımlanan tarihi dizilerin öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesindeki yerinin incelendiği “Tarihi Dizilerin Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Sürecinde Öğrenmeyi Öğrenme ve Tarih Bilgisine Katkısı” adlı çalışmadır.

Dergimizin ikinci makalesi Hayati ADALAR tarafından kaleme alınan ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ekonomi dersine yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik bir ölçme aracının geliştirildiği “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları İçin Ekonomi Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları” adlı çalışmadır.

Dergimizin üçüncü makalesi Zeynep YAYLACI ve Bülent AKSOY tarafından kaleme alınan ve zihinsel yetersizliğe sahip olan öğrencilere yön bulma becerisinin kazandırılmasının hedeflendiği “Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Yön Bulma Becerisinin Kazandırılması” adlı çalışmadır.

Dergimizin dördüncü makalesi Döndü BARUT ve Bülent AKBABA tarafından hazırlanan ve Sosyal Bilgiler derslerinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri üzerindeki etkisinin ortaya konulduğu “6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi” adlı çalışmadır.

Dergimizin beşinci makalesi Turhan ÇETİN ve Seda ÖNGER tarafından kaleme alınan ve Ortaokul öğrencilerin hoşgörü ve inanç turizmine yönelik algılarının ölçüldüğü “Ortaokul Öğrencilerinin İnanç Turizmi ve Hoşgürü Algısı” adlı çalışmadır.

Dergimizin ilk sayısının altıncı ve son makalesi ise Yusuf ÇELİK tarafından hazırlanan ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören lisans öğrencilerinin uyuşturucu madde kavramına yönelik farkındalıklarının ele alındığı “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Uyuşturucu Madde Kavramına İlişkin Algıları” adlı çalışmadır.

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisinin 1. Sayısının ortaya çıkmasında araştırmaları ile katkı sağlayan yazarlarımıza, Hakem Kuruluna, Bilim ve Danışma Kuruluna, Yayın Kurulu üyelerine ve bu sayının yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız. Derginin ikinci sayısının sosyal bilimlere yenilik getirmesini temenni ederiz.

 

Editörler Kurulu Adına

Doç. Dr. Turhan ÇETİN

Baş Editör

Anahtar Kelimeler: Editörler , 


Tam Metin : PDF