2017/Cilt 1,Sayı-1

TARİHİ DİZİLERİN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME VE TARİH BİLGİSİNE KATKIS
Yazarlar: Cansu KALÇIK,  Fatma ÜNAL 

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçları gelişirken hayatımızın her noktasına da etki etmeye başladığı söylenebilir. Özellikle televizyon, algın öğrenmeyi sağlarken ilgiyle izlenen tarihi dizilerde belli bir tarih algısını izleyiciye iletmektedir. Bu araştırmanın amacı, yaşam boyu öğrenme içerisinde bulunan kitle iletişim araçlarından televizyonda yayımlanan tarihi dizilerin öğrencilerin yaşam boyu öğrenmesindeki yerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden (fenemonoloji) olgu bilim deseni kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilen bir ortaokul ve bir ortaöğretim kurumundan amaca uygun tarihi dizileri izleyen 22 öğrenci, ölçüt örneklem ile seçilmiş ve araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin görüşleri alınarak NVIVO 11Plus programı ile içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda; tarihi diziler yoluyla öğrencilerin tarihi bilgi edindikleri, öğrenmeyi öğrenme süreçlerinde dizilerden etkilenerek tarihi konuları sorgulama ve araştırmaya başladıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle tarihi bilgi edinmelerinde önemli bir rol oynadığı tespit edilen tarihi dizilerin senaryolarının tarihsel gerçekliğe uygun olarak hazırlanması önem taşımaktadır. Bunun yanında örgün eğitim kurumlarında öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme becerisini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitim almaları sağlanmalıdır. Sosyal bilgiler ve tarih derslerinde bu beceriye de yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam boyu öğrenme,  televizyon,  tarihi diziler,  tarih,  informal (algın) öğrenme., 


Tam Metin : PDF