2017/Cilt 1,Sayı-1

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÖĞRENCİLERE YÖN BULMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI
Yazarlar: Zeynep YAYLACI,  Bülent AKSOY 

Araştırmanın amacı zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere yön bulma becerisini kazandırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 6.sınıfa devam eden ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip üç öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler sosyal bilgiler ve özel eğitim alanından ikişer uzman görüşü alınarak hazırlanan “Beceri Düzeyi Belirleme Testi” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin yön bulma becerisi kazanabilmeleri için öncelikli olarak bu beceriye ilişkin yön, harita ve pusula gibi önkoşul kavramları tam olarak öğrenmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır. Yön bulma becerisinin kazandırılmasında becerinin analiz edilerek basamaklandırılmasının yetersizliğe sahip öğrencilerin öğrenmelerini oldukça kolaylaştırdığı, araştırmada elde edilen bir diğer sonuçtur. Ayrıca çalışmada kullanılan gösterip yaptırma yönteminin, zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere harita ve pusula ile yön bulma becerisini kazandırmada etkili olduğu; fakat diğer yön bulma becerilerinin kazandırılmasında tek başına yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu nedenle güneş, yıldızlar ve doğadaki diğer unsurlardan yararlanarak yön bulma becerilerinin kazandırılmasında gezi ve gözlem gibi yöntemlerin kullanılmasının, bu öğrencilerin mekânı daha iyi algılamalarını sağlayarak öğrenmelerini kolaylaştıracağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler,  zihinsel yetersizlik,  yön bulma becerisi., 


Tam Metin : PDF