2017/Cilt 1,Sayı-1

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Yazarlar: Döndü BARUT,  Bülent AKBABA 

Bu çalışmanın amacı 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulamaları 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Yozgat ili Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerinden C şubesinde öğrenim gören 27 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen 2 bölüm 9 açık uçlu sorudan oluşan ‘‘Karikatür Çalışma Kâğıdı’’ ile öğrencilere çizdirilen karikatürler ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Karikatür çalışıma kâğıdının hazırlanmasında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yaratıcı fikirler ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi,  Karikatür,  Yaratıcı Düşünme,  Beceri., 


Tam Metin : PDF