IRAK’TA YAŞAYAN TÜRKMEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MİLLÎ KİMLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KERKÜK ÖRNEĞİ

Selçuk Burhan Cihad CİHAD,  Bülent AKSOY 

1. Aksoy, B. (2003). Milli Kimliğin Kazanılmasında Coğrafyanın Önemi, Türk Yurdu Dergisi, 23(194).

2. Bilgin, N. (2007).Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar.

3. Bostancı, N. (2003). Etnisite, Modernizm ve Milliyetçilik. Türkiye Günlüğü, 75, 5-32.

4. Büyüköztürk, Ş., Kılıç E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

5. Calhoun, C (1994). Social Theory And The Politics Of Identity, Blackwell publishing, Oxford.

6. Creswell, W. J. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S.B.Demir ve M. Bursal. Çev.) içinde (s. 155-182). Ankara: Eğiten Kitap.

7. Çalık, M. ( 2016). Millik Kimlik Milliyet Milliyetçilik. Ankara: Cedit Neşriyat.

8. Duman, B. (2016). IŞİD Sonrası Türkmenler ve Türkmen Bölgelerinin Durumu, ORSAM Rapor No: 203, Ağustos.

9. Erbaş, S. (2018). Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Millî Kimlik Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

10. Giddens, A. (2008). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

11. Güvenç, B. (1994). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. T.C. Kültür. Bakanlığı milli kütüphane basımevi, 2.Baskı.

12. Irmak, C., Bilginer, R., Çetin, T. (2018). Iraklı Türkmen Öğrencilerin Göç Kavramına Yönelik Düşünceleri. Anadolu Kültürel Araştırmaları Dergisi, 2(3), 87-101.

13. Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

14. Kafa, S. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinde Milli Kimlik Bilinci Geliştirmeye Yönelik Etkinliklerin Okul Başarısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

15. MEB, (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

16. Milli kimlik (t.y.). Türk Dil Kurumu içinde. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=combts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5ae2bf9d7b63a0.07601553 sayfasından erişilmiştir.

17. Millet (t.y.). Türk Dil Kurumu içinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5caa5c61d9c5b2.18295080 sayfasından erişilmiştir.

18. Okur, M. (2013). Liselerde Coğrafya Eğitiminin Milli Kimlik Bilincine Etkisinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

19. Övet, T. (2007). Avrupa Öteki’si, Stratejik Öngörü, 11, 94-103.

20. Sökefeld, M. (2001). Reconsidering Identity, Anthropos, 69, 527-544.

21. Smith, D, A. (2016). Millî Kimlik. (Çev., B. S. Şener,). İstanbul: İletişim.

22. Türkbağ, A.U. (2003). Kimlik, Hukuk ve Adalet Sorunu. Doğu Batı, 6(23), 209-216.

23. Vatandaş, C. (2004). Ulusal Kimlik; Türk Ulusçuluğunun Doğuşu. İstanbul: Açılım.

24. Yücel, H. (2009). Psikanalitik Bir Perspektifin Milliyetçiliği Anlamaya Yönelik İmkânları. Eleştirel Psikoloji Bülteni, 2, 32-47.

25. Weeks, J., Rutherford, J., vd.,(1998). Kimlik: Topluluk/ Kültür/Farklılık. İstanbul: Sarmal Yayınları.

26.  Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder