SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÇAĞDAŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Sibel IŞIK MERCAN,  Hafize ER TÜRKÜRESİN 

1. Akdağ, H. (2014). Sosyal bilgilerin tanımı, amacı, önemi ve Türkiye’deki yeri. Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-1 (ss. 2-24). Ankara: Pegem Akademi.

2. Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 16, 1-12.

3. Arslantaş, H. İ., Cinoğlu, M. ve Yıldız, M. A. (2012). Öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim becerilerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 67-90.

4. Bircan, T. Ş. (2018). Sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin bakış açısından FATİH projesi. Electronic Turkish Studies, 13(21), 157-172.

5. Berkant, H. G. ve Arslan, T. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 10(11), 293-312.

6. Coşkun, E. (2005). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğretmen ve öğrencilerinin yeni Türkçe dersi öğretim programıyla ilgili görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 451-476.

7. Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

8. Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758.

9. Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. (Saban, A. & Ersoy, A. Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (ss. 51-110). Ankara: Anı Yayıncılık.

10. Gençtürk, E. ve Sarpkaya, G. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yeterlilikleri. Sosyal bilgiler öğretimi (ss:62-64). Ankara: Pegem Akademi.

11. Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

12. Kabapınar, Y. (2012). Kuramdan uygulamaya Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

13. Kabapınar, Y. ve Karakurt, F. (2016). Hakkâri'de yapılandırmacı Sosyal Bilgiler dersi öğrenme ortamlarına ilişkin bir değerlendirme: Değişim kolay mı? Kastamonu Education Journal, 24(4), 1897-1918.

14. Karamustafaoğlu, S. (2003). ‘Maddenin içyapısına yolculuk’ ünitesi ile ilgili basit araç-gereçlere dayalı rehber materyal geliştirilmesi ve öğretim sürecindeki etkililiği. Doktora Tezi. Trabzon: KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.

15. Kızıltepe, Z. (2015). İçerik analizi. Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımlar (Seggie, N. F & Bayyurt Y. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

16. Marcus, A. S., Metzger, S. A., Paxton, R. J., & Stoddard, J. D. (2018). Teaching history with film: Strategies for secondary social studies. Routledge.

17. MEB (2005). İlköğretimde Sosyal Bilgiler 6-7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

18. MEB (2006). Sosyal Bilgiler 6. – 7. Sınıflar Öğretim Programı. Ankara: TTKB Yayınları.

19. MEB (2017). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. (Erişim: 01/12/2017), https://ttkb.meb.gov.tr

20. MEB (2018). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4,5,6 ve 7. Sınıflar). (Erişim: 03/11/2018), http://mufredat.meb.gov.tr/

21. Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel Yayıncılık.

22. Merryfield, M. M., (1998) Eğitimde küresel perspektifler için pedagoji: öğretmenlerin düşünme ve uygulama çalışmaları, Sosyal Eğitimde Kuram ve Araştırma Çalışmaları. 26(3), 342-379.

23. Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed., p. 10-12. Newbury Park, CA: Sage.

24. Öztürk, C. ve Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi. Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde (ss. 1-41). Ankara: Pegem Akademi.

25. Polat, M. M., Kaya, N., Koyuncu, M. ve Özcan, A., (2009). Sosyal Bilgiler İlköğretim 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı (Ed: Mustafa Safran). Ankara: MEB Devlet Kitapları Semih Ofset.

26. Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.

27. Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. (B. Tay & A. Öcal Ed.), Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi (ss.1-19). Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık.

28. Sakallı, M., Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2006, April). Öğretmen adaylarının gözlemlerine göre öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma sıklıkları. In 6th International Educational Technology Conference: KKTC, Doğu Akdeniz Üniversitesi.

29. Samuelowicz, K. (1987). Yurtdışı öğrencilerinin öğrenme problemleri: Bir hikayenin iki yüzü. Yüksek öğrenim araştırma ve geliştirme, 6(2), 121-133.

30. Şahin, D. ve Güven, S . (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerindeki Yöntem ve Teknik Kullanımına İlişkin Görüşleri. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1 (1), 42-59.

31. Taş, H. ve Kıroğlu, K. (2018). 2017 İlkokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı’nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(2) ): s.697-716.

32. Taşkaya, S. M. ve Bal, T. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 173-185.

33. Tokcan, H. ve Demirkaya, H. (2012) Sosyal bilgilerde strateji, yaklaşım, yöntem ve teknikler. Sosyal Bilgilerde Yaklaşım ve Yöntemler. (ss: 435-471) Ankara: Pegem Akademi.

34. Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212.

35. Yel, S., Taşdemir, A. ve Yıldırım, K. (2011) Sosyal bilgilerde öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, Özel Öğretim Yöntemleriyle Sosyal Bilgiler Öğretimi, (ss:1-19). Ankara: Pegem Akademi.

36. Yelken, T., Üredi, L., Tanrıseven, I. ve Kılıç, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmacı program ile öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46.

37. Yeşil, R. (2006). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf içi öğretim yeterlikleri (Kırşehir Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61-78.

38. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

39. Zhao, Y. (2007). Social studies teachers’ perspectives of technology ıntegration. Journal of Technology and Teacher Education, 15(3), 311-333.

40. Akınoğlu, O. ve Bakır, S. A. (2004). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde coğrafya konularını öğrenmeleriyle ilgili durum analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, 8, 83-106.

41. Altun, A. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar. Sosyal bilgiler derslerinde bir medya okuryazarlığı eğitim uygulaması: "propaganda farkındalığı geliştirme". Ankara: Pegem Akademi.Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder