KÖY VE KENT DEĞİŞKENLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Vildan TORLAK 

1. KAYNAKÇA

2. Aral, N. ve Gürsoy, F. (2001). Çocuk hakları çerçevesinde çocuk hakları ve istismarı, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:151(5), 1-25.

3. Aydın, A. ve Sarıer, Y. ve Uysal, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve sosyokültürel değişkenler açısından PISA matematik sonuçlarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37(164), 21-30.

4. Cılga, İ. (2001). Demokrasi insan hakları kültürü ve çocuk hakları. Milli Eğitim Dergisi, 151(16.02), 2011.

5. Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(13), 233.

6. Erbay, E. (2013). Çocukların katılım hakkı üzerine bir Türkiye değerlendirmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 38-54.

7. Erdil, Z. (2010). Sosyo-ekonomik olarak risk altında bulunan çocuklara yönelik erken müdahale programları ve akademik başarı ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 17(1), 72-78.

Kaya, S. Ö. (2011). Öğretmen adaylarının çocuk hakları ile ilgili görüşleri Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

8. Kıral, B. (2018). “Köy Ve Kent Okullarındaki Öğrencilerin Çocuk Haklarına Ve Haklarının İhlaline İlişkin Görüşleri”. Y. Karaman Kepenekci , P. Taşkın (Ed.) Prof. Dr. Emine AKYÜZ’e Armağan Akademisyenlikte 50 Yıl Çocuk Hakları Eğitim Hukuku Vatandaşlık Eğitimi içinde (s.147-159). Ankara: Pegem Yayınları.

9. Nayır, F. ve Kepenekci, Y. K. (2011). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında çocukların katılım hakları. İlköğretim Online, 10(1), 160-168.

10. Oğuz, S. (2013). “Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde hukuk okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi”. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

11. Oğuz, S. H. ve Demir, F. B. (2017). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine ilişkin görüşleri. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1-17.

12. Özyıldırım, T. (2007). “Ankara ili ilköğretim okulu öğrencilerinin katılım hakkını kullanma durumlarına ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

13. Polat, B. D., Ersoy, Ö. A., ve Toran, M. (2017). Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186-215.

14. Sadık, F. ve Sarı, M. (2012). Çocuk ve demokrasi: ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 1(1), 48-62.

15. Şensoy, N. (1949). Çocuk suçluluğu-küçüklük-çocuk mahkemeleri ve infaz müesseseleri. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 15(1), 95-166.

16. Topsakal, C. ve Ayyürek, O. (2012). Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilerin çocuk haklarını kullanmaları. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 3 (2), 37-53.

17. TÜBA (2018) Türkçe bilim terimleri sözlüğü. Erişim tarihi: 14.12.2018  http://www.tubaterim.gov.tr/

18. Türkyılmaz, M., Kuş, Z. (2014). İlköğretim 100 temel eserde çocuk hakları. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 39-63.

Unicef (1989) “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme: Önsöz”. Erişim tarihi: 27.03.2019 https://www.unicef.org/turkey/crc/_cr23b.html

19. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

20. Yolcuoğlu, İ. G. (2009). Türkiye'de çocuk koruma sisteminin genel olarak değerlendirilmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(18), 43-58.

Yurtsever, M. (2009). “Ebeveyn çocuk hakları tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve anne babaların çocuk haklarına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi”. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder