OSMANLI’DA DEMİRYOLU AĞININ GELİŞİMİ AÇISINDAN HİCAZ DEMİRYOLU

Burhan KUŞ,  Nejla GÜNAY 

1. BOA, D.IT/7C.Nu134.Sh.627.

2. BOA, A} MTZ.KB. 3/19, A} MTZ.KB. 3/20.

3. BOA, YEE, 140/, s.33, 61, 209.

4. BOA, MV. 137/119.

5. Tanin Gazetesi, 9 Kanun-ı Sani 1324 (1909); nr. 171.

6. Sabah Gazetesi, 16 Kasım 1907.

7. Atam, Şenay, (2015). Osmanlı Devleti’nde Nafia Nezareti, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

8. Barlak, Hasan, (2013). Dinî ve Siyasî Yönden Osmanlı Devleti İdaresinde Hicaz (1876-1909), Yayınlanmamış Doktora Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

9. Bostancı, Mustafa. (2014). Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Hicaz’da Hakimiyet Mücadelesi. Gazi Akademik Bakış Dergisi, 7(14),117-136.

10. Çetin, Emrah. (2012). Türk Basınında Hicaz Demiryolu İnşaatının Finansmanı Meselesi (1900-1908). History Studies, 4(4),109-124.

11. Uçar, Ahmet ve Doğan, Osman. (2012). Osmanlı’da Ulaşım (Ed. Engin, Vahdettin). İstanbul: Çamlıca Basım.

12. Kütükoğlu, Mübahat, (1994). Osmanlı İktisadî Yapısı. Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (Ed. E. İhsanoğlu) içinde, (s.513-650), İstanbul: İSAM, Cilt 1.

13. Gülsoy, Ufuk ve Ochsenwald, William. (1998). Hicaz Demiryolu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, s. 441-445.

14. Gülsoy, Ufuk. (2010). Kutsal Proje. İstanbul: Timaş Yayınları.

15. Kuneralp, Sinan. (1989). Osmanlı Yönetimindeki (1831-1911) Hicaz’da Hac ve Kolera (Çev. Münir Atalar, s.497-511, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/912/11387.pdf adresinden erişilmiştir). Studies On Turkish-Arab Relations, 4, 69-81.

16. Metin, İsmail. (2015). Sosyal Hizmetler Bağlamında Mekke’de Osmanlı İzleri. Turkish Studies, 10(1), 455-476.

17. Öztürk, İlker. (2009). Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Demiryollarının Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

18. Özyüksel, Murat. Hicaz Demiryolu. https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=351937 adresinden 16.03.2019 tarihinde erişilmiştir.

19. Yılmaz, Ömer Faruk. (2011). Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Hicaz Demiryolu Projesi. İstanbul: Çamlıca Basım.

20.  Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder