Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmanın amacı 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulamaları 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Yozgat ili Fatma Temel Turhan Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerinden C şubesinde öğrenim gören 27 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen 2 bölüm 9 açık uçlu sorudan oluşan ‘‘Karikatür Çalışma Kâğıdı’’ ile öğrencilere çizdirilen karikatürler ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ile toplanmıştır. Karikatür çalışıma kâğıdının hazırlanmasında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine katkı sağladığı görülmüştür. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yaratıcı fikirler ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Dersi, Karikatür, Yaratıcı Düşünme, Beceri.

Anahtar Kelimeler

Sosyal Bilgiler Dersi Karikatür Yaratıcı Düşünme Beceri.

Makale Detayları

Referanslar

 1. Akbaba, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde görsel materyallerin kullanımı. İçinde M. Safran (Ed.), sosyal bilgiler öğretimi (ss.284-319), Ankara: Pegem.
 2. Akbulut, G. (2004). Coğrafya öğretimi ve yaratıcı düşünce. Cumhuriyet üniversitesi sosyal bilimler dergisi, 28(2), 215-223.
 3. Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 29(2), 1-19.
 4. Aktürk, V., Yazıcı, H. ve Bulut, R. (2013). Sosyal bilgiler dersinde animasyon ve dijital harita kullanımının öğrencilerin mekânı algılama becerilerine yönelik etkileri. Marmara coğrafya dergisi, 28, 1-17.
 5. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 6. Çelik, E.A. (2015). 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı düşünme etkinliklerinin kullanımı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Aydın.
 7. Emir, S. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı düşünmenin erişiye ve kalıcılığa etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Ankara.
 8. Erdoğan, T. ve Yiğit, Ö. (2008). Sosyal bilgiler dersinde uygulanan öyküleştirme yönteminin ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi, Ç.Ü. sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 17(3), 399-416.
 9. Erdoğdu, Y. (2006). Yaratıcılık ile öğretmen davranışları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 5(17), 95-106.
 10. Ersoy, A.F. ve Türkkan, B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve bilim dergisi, 35(156), 97-109.
 11. Ersoy. A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: dayanışma değeri örneği. Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 29 (2), 79-103.
 12. Köseoğlu, M. (2009). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının eleştirel düşünmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziosmanpaşa üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Tokat.
 13. Kuyubaşıoğlu, B. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde yaratıcı düşünme becerilerinin kazandırılması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Mersin.
 14. Oruç, Ş. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde mizah. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 15. Özerbaş, M. A. (2011). Yaratıcı düşünme öğrenme ortamının akademik başarı ve bilgilerin kalıcılığa etkisi. Gazi eğitim fakültesi dergisi, 31(3), 675-705.
 16. Özşahin, E. (2009). Karikatürlerle coğrafya öğretimi. Marmara coğrafya dergisi, 20, 101-122.
 17. Palaz, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf Türkiye cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanımının öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü, Ankara.
 18. Seçgin, F., Yalvaç, G. ve Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. International conference on new trends in education and their ımplications, http://www.iconte.org/pdf sayfasından erişilmiştir.
 19. Sidekli, S., Er, H., Yavaşer, R. ve Aydın, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde alternatif bir yöntem: karikatür. Uluslararası Türk eğitim bilimleri dergisi, 2(2), 151- 163.
 20. Taşpınar, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. İstanbul: Data.
 21. TDK (2011). Türkçe sözlük (11.Baskı). Ankara: TDK.
 22. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 23. Yüksel, İ. ve Adıgüzel, A. (2012). Değer eğitiminde karikatür kullanımı: İlköğretim öğrencilerinin şefkat ve merhamet değer algılarının belirlenmesi. International journal of social science, 5(3), 301-311.