Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmanın amacı, yabancı bir öğrencinin hikâyesi ışığında Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği lisans öğrenimi görme sürecini bütünsel bir hikâye aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Desen olarak ise anlatı araştırması tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcının belirlenmesinde amaçlı örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme işe koşulmuştur. Veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Araştırmanın veri toplama süreci iki oturum süren görüşmelerden oluşmaktadır. Verilerin analizinde anlatı analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcının yurt dışında öğrenim görme iradesini gösterebilmesinde demokratik bir aile yapısına sahip olmasının ve çevresinin etkisinin önemli olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan diğer bir sonuç, katılımcının üniversite tercihinde Türkiye’yi seçmesindeki nedenin, kültürel açıdan kendi ülkesiyle benzerliği olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, dil sorununun katılımcının tüm öğrenim sürecinin verimini düşürdüğüne ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcının sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünü araştırmadan tercih etmesi lisans sürecinin verimsiz geçmesine neden olmuştur. Son olarak, tüm yaşanan zorluklara rağmen Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği lisans öğrenimi görmenin katılımcı üzerinde olumlu izler bıraktığı, katılımcının sosyal açıdan kolay kabul gördüğü ve süreçte bireysel açıdan birçok özelliğini geliştirdiği ulaşılan diğer sonuçlardır.

Anahtar Kelimeler

Yabancı öğrenci sosyal bilgiler sosyal bilgiler lisans eğitimi anlatı araştırması

Makale Detayları