Ana Makale içeriği

Özet

Değer bir toplumun fertlerinin çoğunluğu tarafından benimsenen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkeler ya da inançlar bütünü olarak ifade edilebilir.  Eğitim sistemlerinin en temel amacı o toplumun doğru ve iyi kabul ettiği değerleri bireylere doğru bir şekilde aktarabilmektir. Duyuşsal yönü daha baskın olan değer eğitiminden ulaşılacak nihai hedef, eğitimin de en önemli amacı olan iyi insan yetiştirmektir. Değer eğitiminde çok farklı yollar ve teknikler işe koşulabilir. Bunlardan en önemlilerinden birisi de türkülerdir.  Türküler Türk milletinin duygularını, umutlarını, fikirlerini, hayattan beklentilerini özlemlerini, acılarını, tarihini, tarihe mal olmuş şahsiyetlerini, folklorunu kısacası maddi ve manevi bütün değerlerini geleceğe taşıyan önemli bir ögedir. Neşet Ertaş ise Türk milletine mal olmuş, her kesimden ve yaştan kişiler tarafından çok dinlenilen ve beğenilen halk ozanlarından birisidir. Onun türkülerinin her biri sevgi, hoşgörü, saygı, edep, eşitlik, adalet gibi millî ve evrensel değerlerle bezenmiştir. Bu çalışmada Neşet Ertaş’ın sözlerini yazdığı havalandırılmış türkülerinin 2018 Türkçe Programı’nda yer alan kök değerleri içerme durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma analitik araştırma deseninde doküman araştırması modeliyle gerçekleştirilmiştir. Veriler içerik analizi ile elde edilmiştir. Çalışma kapsamında incelenen türkülerin en çok “sevgi”, “saygı” ve “adalet” değerlerini içerdikleri belirlenmiş, ayrıca “İkilik Noktası Çıksın Aradan” ile “İsterim ki Bu Dünyada” türkülerinin ise en fazla değer içeren türküler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Değer eğitimi, kök değerler, türkü, Neşet Ertaş

Makale Detayları