Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmada fen bilimleri eğitimi alanlarında ters yüz öğrenme yaklaşımının uygulandığı Türkiye’deki lisansüstü tez çalışmalarının yıllara ve çalışma gruplarına göre dağılımları, ters yüz öğrenme yaklaşımında kullanılan materyaller ve çalışmalarda incelenen bağımsız değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada literatür taraması kullanılmış olup YÖK ulusal tez merkezinden çalışmanın amacına uygun 25 teze ulaşılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde özellikle son iki yılda arttığı, fen bilimleri eğitimi alanlarında ters yüz öğrenme yaklaşımının güncel ve popüler bir alan olduğu görülmüştür. Çalışma grubu olarak ise en çok ortaokul öğrencileri tercih edilirken ilkokul düzeyindeki çalışmaların çok az olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda ters yüz öğrenme yaklaşımının materyali olarak daha çok ders videoları tercih edilirken az sayıda etkileşimli video, animasyon ve etkileşimli e-kitap kullanılmıştır. Bu çalışmalardaki bağımsız değişkenler incelendiğinde ise ters yüz öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisine çoğu çalışmada yer verilmiştir ve hemen hemen hepsinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer değişkenlere bakıldığında ise dört çalışmada kendi kendine öğrenme, üç çalışmada öz düzenleme yer alırken bunları ikişer çalışmayla tutum, zihinsel risk alma becerileri, ders performansı ve kavramsal gelişim değişkenleri takip etmiştir. Bu çalışmalarda da genel olarak olumlu sonuçlara ulaşıldığı belirtilmiştir. Diğer değişkenlere ise bulgular bölümünde yer verilmiş olup son bölümde sonuçlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

fen bilimleri eğitimi ters yüz öğrenme literatür tarama

Makale Detayları