Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırmada Türkiye’de coğrafya öğretmenleri ile yapılan lisansüstü tez çalışmalarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Veriler doküman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma Türkiye’deki coğrafya öğretmenleri ile yapılan, Türkçe yayınlanan, YÖK tez merkezine kayıtlanmış ve erişime açık olan lisansüstü tezlerle, Mart 2020-Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan taramalarla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlılıklar çerçevesinde 12’si Doktora 68’i Yüksek lisans düzeyinde toplam 80 tez, araştırma verilerinin toplandığı dokümanlar olarak belirlenmiştir. Tezler amaç, yöntem, örneklem/çalışma grubunun sayısal ve coğrafi büyüklüğü ve kullanılan veri toplama araçları açısından incelenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından Excel ortamında geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre tezlerde en çok coğrafya öğretmeninin mesleki ya da kişisel özelliği incelenmiştir. İkinci sırada en çok ise coğrafya dersi öğretim programı araştırma amacı olarak belirlenmiştir. Tez çalışmalarında en çok tarama yöntemi kullanılmıştır. Tez çalışmalarında veri toplama aracı olarak en çok anketler kullanılmıştır. İncelenen tezlerin çoğunda örneklem/çalışma grubunun 100 ve altında öğretmenden oluştuğu görülmüştür. Tez çalışmalarının çoğunda verilerin tek bir ilde çalışan coğrafya öğretmenlerinden toplandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Coğrafya, Coğrafya Öğretmeni, Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Öğretimi, Coğrafya Tezleri

Makale Detayları