Ana Makale içeriği

Özet

Modern eğitim sistemini uygulayan ülkeler, sistemlerin çıktılarını hemen her zaman görmek istemekte ve bu çıktılar neticesinde de eğitim politikaları oluşturmaktadırlar. Ülkelerin eğitimsel manada yakaladıkları başarı sadece kendi ülkelerini ilgilendirmekle kalmamakta yakalanan başarı diğer ülkeler için de örnek teşkil etmektedir. Ülkelerin başarılı olup olmadıkları ise uluslararası boyutta gerçekleştirilen PISA, TIMSS gibi sınavlarda elde edilen sıralamalarla açıklanmakta, buralardan elde edilen verilere göre de ülkeler eğitim sistemlerini geliştirmek için çaba sarf etmektedirler. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında çağın gereklilikleri ve uluslararası sınavlarda Türkiye’nin elde ettiği başarı durumunu göz önünde bulundurarak LGS gibi merkezi bir sınavın uygulanmasında yer alacak soruların, öğrencilerin bir takım becerilerini ölçebilecek nitelikte olması gerektiğine yönelik karar almıştır. Bu durum öğrencilerin uluslararası sınavlarda da karşılaştıkları yeni nesil sorular olarak da adlandırılan sorularla tanışmalarına yol açmıştır. Öğrencilerin merkezi sınavlarda karşılaştıkları yeni nesil soru türlerinden birisi de matematik dersine ait yeni nesil sorulardır. Yeni nesil matematik sorularına ilişkin öğrencilerin tutumlarını belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın verileri 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde Ankara ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 399 öğrencilerden elde edilmiştir. Elde edilen verilerden hareketle yapılan analizler sonucunda; ölçeğin madde toplam korelasyon katsayılarının kabul edilebilir seviyede olduğu ve tüm maddelerin istatistiksel olarak anlamlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan AFA sonucunda ise ölçek maddelerinin üç boyut altında toplandığı belirlenmiştir. Ölçeğin geneline yönelik test edilen güvenirlik katsayısı ile geçerliğine ilişkin veriler değerlendirildiğinde, ölçme aracının ortaokul öğrencilerinin yeni nesil matematik sorularına yönelik tutumları belirlemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Ortaokul öğrencileri, matematik, yeni nesil sorular, tutum, ölçek geliştirme

Makale Detayları