Kent Belleğine İlişkin Bir Çalışma: Turhal Örneği (A Study on City Memory: The Case of Turhal)

Authors

Keywords:

Space, Memory, Perception, Turhal, Change

Abstract

It establishes a strong relationship with memory, life and time, and enables one to think about daily events semantically and emotionally and to be excited. It's about how this relationship is perceived. For the cities they live in, they keep a personal place alive with systems connected to only one system. They remain in private use from students, although from time to education or from the city and educations from these schools. In this study, it is considered to be considered in Tokat, region by region, in the Central Black Sea Region. About this purpose, 55 years of age and past and how it was in their lives were conveyed. The final model from this study is thought with the end user. It is shown that Turhal does not survive after a young age, especially from 1990 onwards, in a way that aims to draw a large project as described by Turhal, giving more value to historical buildings. Turhal city production sites of the participants are Turhal Sugar Factory and Kesikbaş Mosque and Tomb.

References

Aliağaoğlu, A. & Mirioğlu, G. (2020). Balıkesir kent kimliği. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 374–399.

Arslan, H. & Çakar, Ö. (2014). Turhal’da (Tokat) sanayi faaliyetleri. Turkish Studies, 9(5).

-527.

Aslan, S. & Kiper, P. (2016). Kimlik ve bellek sorunu sarmalında kentler: Amasra kenti örneğinde fırsatlar ve tehditlerin değerlendirilmesi. İdealkent, 7(20), 881-905.

Akçalı, A. A. & Aslan, E. (2012). Tarih öğretiminin iyileştirilmesi yolunda alternatif bir yöntem: sözlü tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (2), 669-688.

Cravatte, H. (1977). ‘Introduction’, historic town centres in the development of present-day towns, Strasbourg: Council of Europe.

Çelen Öztürk, A. (2016). Eskişehir’in geçmişteki ve bugünkü kent belleğinin zihin haritaları üzerinden okuma denemeleri. İdealkent, 7 (20), 856-880.

Güçlü, A., Uzun, E., Uzun, S. & Yolsal, H. (2002). Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Halbwachs, M. (1992). On collective memory. Chicago: The University of Chicago Press.

Karadağ, A. & İncedere, L. (2020). Kentsel belleğin sürdürülebilirliği açısından İzmir’deki endüstri miras alanlarının önemi: Alsancak liman ardı bölgesi örneği. Ege Coğrafya Dergisi, 29(1), 57-71.

Kaypak, Ş. (2010). Antakya'nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 373-392.

Keleş, R. (2005). Kent ve kültür üzerine. Mülkiye Dergisi, 29 (246), 9-18. Lynch, K. (1960). The image of the city, Cambridge: The MIT Press.

Lynch, K. (1981). A theory of good city form. Cambridge: The MIT Press.

Mutlu, E., Tanrıverdi Kaya, A. & Polat, A. H. (2019). Kent kimliğinin korunması ve kolektif bellek mekanlarının tespiti. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 8(2), 42-50.

Oğan, O. & Yasak, Ü. (2020) Küreselleşme bağlamında mekansal kent kimliği ve markalaşmanın kent turizmine etkisi. Türk Coğrafya Dergisi, 74, 97-105.

Onur Erman, D. (2019). Bir kent belleği unsuru olarak yüzey seramikleri ve Sao Bento tren istasyonu örneği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 42, 51-68.

Öymen Özak, N. & Pulat Gökmen, G. (2009). Bellek ve mekân ilişkisi üzerine bir model önerisi. İTÜ Dergisi/a, 8(2), 145-155.

Özbayraktar, M., (2014). Kollektif bellek kent belleği ve sokaklar İzmit merkez geleneksel sokakları. Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu (ss.1555- 1569). Kocaeli, Türkiye.

Özçağlar, A. (1989). Zile Turhal yöresinin morfografik özellikleri. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları, (1), 185–195.

Özgen, N. (2020). Davranışsal coğrafya yaklaşımı ve tarihsel gelişimi. N. Özgen ve S. Coşkun (Ed) Davranışsal Coğrafya (s.53-83) Ankara: Pagem Akademi.

Selvi Ünlü, T. (2017). Kent kimliğinin oluşumunda kentsel bellek ve kentsel mekân ilişkisi: Mersin örneği. Planlama, 27(1), 75-93.

Topçu, K. (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1048-1072.

Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2015). Beşeri coğrafya/insan, kültür, mekân, İstanbul: Çantay Kitabevi.

Turan, S. & Yalçıner Ercoşkun, Ö. (2017). Meydanlardaki isim değişikliklerinin kent belleğine etkisi: Ankara örneği. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, 2(1), 55-68.

Turgay, O. (2013). Mekânların “arayüz” nitelikleri bağlamında gündelik yaşantıdaki kalıcılığı. Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-46.

Ulubay, S. & Önal, F. (2020). Yeniden işlevlendirme yarışmalarının Berlin kenti örneği üzerinden irdelenmesi. Modular Journal, 3(1), 39-57.

Uralman, N. H. (2012). Müze halkla ilişkileri aracılığıyla kentlilik bilinci oluşturma: Çanakkale’deki müzelerin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yürüdür, E., Koç, H. & Sönmez, Ö. F. (2012). Tokat ilinden yaşanan son dönem iç göçlerin yönü ve boyutu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (49), 15-27. Fotoğraflar: Turhal Belediyesi Arşivi.

Published

2021-08-27

How to Cite

YASAK, Üzeyir, İSAK, N., & MERTOL, H. (2021). Kent Belleğine İlişkin Bir Çalışma: Turhal Örneği (A Study on City Memory: The Case of Turhal). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 195–211. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/115