Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Etkililik Üzerinde Etkisi: Bir Değerlendirme (The Effect of Organizational Commitment on the Organizational Effectiveness: A Review)

Authors

  • Murat AK

Keywords:

Organizational Commitment, Organizational Effectiveness, Productivity

Abstract

Organizational commitment is a strategic concept that emphasized on business administration of late years. It carries big weight with its effects and outcomes both for employees and organizations. Organizational commitment is important for organizations. Because if organizations have employees whose commitment highly level, they may achieve their organizations. Organizational commitment is also important for employees. Because employees whose commitment is highly may take pleasure from their organizations and making jobs, could be happy in their business life. Therefore organizational commitment is an important subject for both employees and organizations extremely. Organizational effectiveness may be used synonyms like these with concept of productivity, prolificacy. Organizational effectiveness may be interested with using resources which level effectively and productively anymore while an organization is carring on the activities. Organizational effectiveness carry weight for every organizations and is wanted to be high level. Organizational commitment and organizational effectiveness are concepts closely related with each other. Subjects of both organizational commitment and organizational effectiveness are evaluated in this article and effect of emloyees’s organizational commitment for organizational efficiency are explained at the theoretical level.

References

Agarwal, S., T. E. Decarlo ve S. B. Vyas (1999). Leadership behavior and organizational commitment: a comparative study of American and Indian salespersons, Journal of International Business Studies, 30 (4), 724-741.

Allen, N.J. ve J.P. Meyer (1990). Organizational socialization tactics: a longitudinal analysis of links to newcomers’ commitment and role orientation, Academy of Management Journal, 33, 847-858.

Ünal, A. (1988). Örgütsel davranış. İstanbul: Ofset Basın Yayım.

Bağcı, Z. (2013). Çalışanların örgütsel adalet algılarının örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi: tekstil sektöründe bir inceleme, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (19), 164-168.

Bakan, İ. (2011). Örgütsel stratejilerin temeli örgütsel bağlılık kavram kuram sebep ve sonuçlar, birinci baskı. Ankara: Gazi Kitapevi.

Barling, J. & Michelle, P. (1993). Interactional, formal, and distributive justice in the workplace: an exploratory study, The Journal of Psychology, 127 (6), 649-656.

Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi. Ankara: Sevinç Matbaası. Başaran, İ.E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri (Yönetsel Davranış). Ankara.

Bayram, L. (2006). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Sayıştay Dergisi, 59, 125–139.

Becker, H.S. (1960). Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-42.

Chen, Z. X. ve A. S. Tsui ve J. L. Farh (2002). Loyalty to supervisor vs. organizational commitment: relationships to employee performance in China, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 339-356.

Chugtai, A. A. (2008). Impact of job ınvolvement on ın-role job performance and organizational citizenship behaviour, Institute of Behavioral and Applied Management, 169-183.

Çöl, G. (2004). Örgütsel bağlılık kavramı ve benzer kavramlarla ilişkisi, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları, 6(2), 31-45.

Çöl, G. ve Gül, H. (2005). Kişisel özelliklerin örgütsel bağlılık üzerine etkileri ve kamu üniversitelerinde bir uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(1), 291–306.

Dinçer, Ö. & Fidan, Y. (1996). İşletme yönetimine giriş, 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.

Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri ve önemi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, 37-61.

Elliott, K. ve M. Hall (1994). Organizational Commitment and Job Involvement: Applying Blau and Boal’s Typology to Purchasing Professionals, American Business Review, 6- 14.

Erdoğan, İ. (1999). İşletme yönetiminde örgütsel davranış. İstanbul.

Ergeneli, A. (1995). Örgütsel etkililik kriteri olarak lider davranışının örgütsel iklim ile ilişkisi: görev karmaşıklığı bakımından farklılaşan iki örgüte ilişkin bir uygulama. AÜSBF Dergisi. 50, Ocak-Haziran, 187-199.

Erigüç, G., Yalçın Balçık, P. (2007). Öğrenen Örgüt ve Hemşirelerin Değerlendirmelerine Yönelik Bir Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 10 (1), 75-106.

Güneş, İ., Bayraktaroğlu, S. ve Kutanis, R.Ö. (2009). Çalışanların örgütsel bağlılık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: bir devlet üniversitesi örneği, Süleyman Demirel üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 481-497.

Hafer, J. C. ve T. N. Martin (2006). Job ınvolvement or affective commitment: a sensitivity analysis study of apathetic employee mobility, Institute of Behavioral and Applied Management, 2-19.

Haslam, S. A. (2004). Psychology in organizations the social ıdentity approach, Second Edition, Sage Publications, London.

İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: örgütsel bağlılık, Birinci Baskı, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

Jaramillo, F., J. P. Mulki ve G. W. Marshall (2005). A meta analysis of the relationship between organizational commitment and salesperson job performance: 25 years of research, Journal of Business Research, 58, 705-714.

Kiesler, C. A. (1971). The psychology of commitment: experiments linking behaviour to belief, Academy Press, New York.

Leong, C. S., A. Furnham ve C. L. Cooper (1996). The moderating effect of organizational commitment on the occupational stres outcome relationship, Human Relations, 49 (10), 1345-1361.

Lyons, S. T., L.E. Duxbury & C.A. Higgins (2006). A comparison of the values and commitment of private sector, public sector, and parapublic sector employees, Public Administration Review, 66(4), 605–618.

Meyer, J. P., D. J. Stanley, L. Herscovitch ve L. Topolnytsky (2002); “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, Vol: 61, 20-52.

Morrow, P. C. (1983). Concept redundacy in organizational research: the case of work commitment, Academy of Management Review, 8, 486-500.

Nemli, E. (1998). Rekabet avantajı kazanmada örgütsel esnekliğin önemi. Amme İdaresi Dergisi, 31 (3), 75-86.

Nijhof W. J., M. J. De Jong ve G. Beukhof (1998). Employee commitment ın changing organizations: an exploration”, Journal of European Industrial Training, 22, 6, 243- 248.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18(2), 113-130.

Prokopenko, J. (1995). Verimlik yönetimi uygulamalı el kitabı. (Çev: O. Baykal- J. L. Price-

N. Atalay-E. Fidan). The study of organizational effectiveness, sociological quarterly, 2. Basım. Ankara: NPM Yayınları, 13. 3-15.

Schein, E. H. (2000). Örgüt psikolojisi, Çev. (Mustafa Tosun), Ankara: TODAİE.

Shore, L. M. ve H.J. Martin (1989). Job satisfaction and organizational commitment in relation to work performance and turnover intentions, Human Relations, 42(7), 625- 638.

Sheldon, M.E. (1971). Investments and involvements as mechanisims producing commitment to the organization, Administrative Science Quarterly, 16, 143-150.

Siders, M. A., G. George ve R. Dharwadkar (2001). The relationship of ınternal and external commitment foci to objective job performance measures, Academy of Management Journal, 44 (3), 570-579.

Şimşek, M. ve Nursoy, M. (2002). Toplam kalite yönetiminde performans ölçümü. İstanbul: Hayat Yayınları.

Thornhill, A., P. Lewis, ve M.N.K. Saunders (1996). The role of employee communication ın achieving commitment and quality ın higher education, Quality Assurance In Education, 4 (l), 12-20.

Tosun, M. (1981). Örgütsel etkililik. Ankara: TODAİE yayını.

Uygur, A. (2004). Örgütsel bağlılık ve işgören performansı, Türkiye vakıflar bankası Ankara, İstanbul ve İzmir ili şubelerine yönelik alan araştırması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Uygur, A. (2009). Örgütsel bağlılık ve işe bağlılık, Birinci Baskı, Ankara: Barış Pilatin Kitabevi Yayınları.

Varoğlu, D. (1993). Kamu sektörü çalışanlarının işlerine ve kuruluşlarına karşı tutumları, bağlılıkları ve değerleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Wahn, J.C. (1998). Sex differences in the continuance component or organization commitment, Group & Organizational Management, 23(3), 256-268.

Published

2017-12-30

How to Cite

AK, M. (2017). Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Etkililik Üzerinde Etkisi: Bir Değerlendirme (The Effect of Organizational Commitment on the Organizational Effectiveness: A Review). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(3), 27–42. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/21

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.