Ana Makale içeriği

Özet

Küreselleşme nedeni ile göç tüm Dünya’yı etkileyen bir konu haline gelmiştir. Dolayısıyla Dünya genelinde neredeyse tüm ülkeler göçten etkilenmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyıl uluslararası göçün artışına itafen ‘göç çağı’ olarak adlandırılabilir. Genel olarak insanların göç etmelerindeki temel nedenler ekonomik, sosyal, politik olmakla beraber, temelde daha iyi iş, daha iyi çalışma şartları kısacası daha iyi yaşama hayaline kavuşma isteğidir.  Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülkeler kategorisinde yer alan Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ülkeleri için 2002-2020 yıllık zaman dilimi dikkate alınarak işgücüne katılım ve mobil telefon abonelik sayısının uluslararası göç üzerindeki etkisinin araştırıldığını bu çalışma panel nitel tercih modellerinden panel logit ve panel probit modelleri ile tahmin edilecektir. Panel logit modeli tahmin sonuçları dikkate alındığında iş gücü ve mobil telefon abonelik değişkenlerinin, göçü açıklamada anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İşgücünde meydana gelebilecek bir artış, göçün artma olasılığını yaklaşık 6 kat daha fazla arttırmaktadır. Ancak mobil telefon abonelik değişkeni, göçü açıklamada anlamlı bulunmakla beraber, mobil kullanıcı sayısındaki artışın göç değişkenindeki artış olasılığını 2.04 kat azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Uluslararası göç panel nitel tercih modelleri istihdam AB aday ülkeler

Makale Detayları