İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Finansal Tutumlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi (The Effect of a Flipped Learning Model on Students' Financial Attitudes and Knowledge Levels in Primary School Social Studies)

Authors

Keywords:

Social studies, flipped learning model, financial attitude, financial knowledge

Abstract

In this study, it was aimed to examine in primary school Social Studies the effect of financial attitudes and knowledge levels by flipped learning model on the students in primary course. The research was designed as a quantitative method and used a quasi-experimental design with a control group with pretest-posttest. The study group for the research consists of 45 students studying in the 4th grade at the public school, as determined by the convenient sampling method. In the research, "Financial Attitude Scale" and "Financial Literacy Knowledge Level" developed by Kılcan and Ergür (2019) were used as data collection tools and the scales were applied to the students in the experimental and control groups as a pre-test. Following the pretest, the researcher taught the Social Studies course in the experimental group using lesson plans prepared in accordance with the flipped learning model, while the teacher taught the Social Studies course in the control group using the normal classroom process. At the end of the 5-week implementation period, the posttest was applied to the experimental and control groups. In the analysis of the data collected in the study, two-factor ANOVA was used for mixed measurements. Finally, the results were compared between the control and experimental groups. As a result, the flipped learning model was more successful in the experimental group for increasing the level of financial attitude and knowledge compared with the control group.

References

Akhan, N. E. (2013). Adım adım ekonomi okuryazarlığı: Sosyal Bilgiler dersleri için alternatif yollar [Özel Sayı]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 1-36.

Alkaya, A. & Yağlı, İ. (2015). Finansal okuryazarlık-finansal bilgi, davranış ve tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerine bir uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 585-589.

Alkıs, S. & Gulec, S. (2006). The opinion of primary school students on social studies course. Elementary Education Online, 5(1), 7-22.

APEC (2014). APEC guidebook on financial and economic literacy in basic education: Human sources development working group (Project Number: HRD 06 2012A). Asia-Pacific Economic Cooperation.

Atkinson, A. & Messy F. (2012), Measuring financial literacy: Results of the OECD / International network on financial education (INFE) pilot study. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions15, Paris: OECD Publishing. Doi: 10.1787/5k9csfs90fr4

Avcı, F. & Atik H. (2020). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin “web 2.0 araçları” kavramına yönelik metaforik algıları ve değerlendirmeleri/metaphoric perceptions and views of preschool and elementary teachers on the concept of” web 2.0 tools”. Nitel Sosyal Bilimler, 2(2), 142-165.

Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Batdı, V. (2014). Etkinlik temelli öğrenme yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 39-55. Doi: 10.19160/e-ijer.12976

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.

Blue, L.E., O‟Brien, M. & Makar, K. (2018). Exploring the classroom practices that may enable a compassionate approach to financial literacy education. Math Ed Res J, 30, 143–164. Doi: 10.1007/s13394-017-0223-5

Boyraz, S. (2014). İngilizce öğretiminde tersine eğitim uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi: İstatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi.

Can, A. (2020). Spss ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Cochran C. (2010) Financial literacy in teens. (Unpublished Master's Thesis). Caldwell College, New Jersey.

Çelik, T. (2020). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 449-478.

Çelik, V. (1994). Etkili bir okul için stratejik yönetim, Eğitim ve Bilim Dergisi, 18(93), 28- 34.

Çelikten, L. (2020). Marmara finansal okuryazarlık programının geliştirilmesi ve ı̇lkokul 4. sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık becerilerine etkisinin ı̇ncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Çetin, B., İlhan, M., & Şahin, M. G. (2021). Eğitimde araştırma yöntemleri: Temel kavramlar, ilkeler ve süreçler. Ankara: Pegem Akademi.

Çukurbaşı, B. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modeli ve lego-logo uygulamaları ile desteklenmiş probleme dayalı öğretim uygulamalarının lise öğrencilerinin başarı ve motivasyonlarına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demiralay, R., & Karataş, S. (2014). Evde ders okulda ödev modeli. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 333-340.

Er, F., Temizel, F., Özdemir, A., & Sönmez, H. (2014). Eğitim programlarının finansal okuryazarlık düzeyine etkisinin araştırılması: Türkiye örneği. Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 113-125.

Erdoğan, E. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanımı (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan, E. ve Akbaba, B. (2019). Ters yüz edilmiş sınıf modeliyle ortaokul öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersi akademik başarılarının geliştirilmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(1), 193-213.

Görü Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Tersyüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24-48.

Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters yüz sınıf uygulamasının etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Amasya Üniversitesi, Amasya.

Hung, A., Parker, A. M., & Yoong, J. (2009). Defining and measuring financial literacy. Working Paper Series, Doi: 10.2139/ssrn.1498674

Jamaludin, R., & Osman, S. Z. Md. (2014). The use of a flipped classroom to enhance engagement and promote active learning. Journal of Education and Pratice, 5(2), 124-131.

Kakilli Acaravcı, S. & Bediroğlu, K. (2019). Finansal okuryazarlık: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi üzerine uygulama. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 7(2), 30-51.

Karaman, B., & Aladağ, E. (2019). Sosyal bilgiler dersini ters yüz etmek. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 104-115.

Karasu-Avcı, E. ve İbret, B. Ü. (2018). Toplumsal kimliğin oluşumunda sosyal bilgiler dersinin rolünün incelenmesi: Sosyal bilgiler öğretim programları (1968, 1998, 2005). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), 336-376. Doi: 10.14520/adyusbd.384963

Kılcan, B., & Ergür, Ş. (2019). Finansal tutum ölçeğinin (FTÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Gelecek Vizyonlar Dergisi 3(3), 58-67.

Kong, S. C. (2014). Developing ınformation literacy and critical thinking skills though domain knowledge learning in digital classrooms: An experience of practicing flipped classroom straregy. Computers & Education, (78), 160-173.

Köse, A. M. (2011). Sosyal Bilgiler öğretiminde istatistik ve grafik kullanım tekniklerinin öğrencilerin grafik okuma becerisine etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

McLoughlin, C. & Lee M. (2007). Social software and participatory learning: pedagogical choices with technology affordances in the web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings ascilite Singapore 2007, (664-675).

MEB (2018). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.

Nayci, Ö. (2017). Sosyal Bilgiler öğretiminde ters yüz sınıf modeli uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

November, A., & Mull, B. (2012). Flipped learning: A response to five common criticisms. Education Technology Solutions, (50).

Önderöz-Gündoğan, F. (2021). İlkokul öğrencilerinin derse katılımlarının ve öğrenme sorumluluklarının ters yüz öğrenme yöntemi ile geliştirilmesi: Bir eylem araştırması, mersin üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Sarıtepeci, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse katılımına, akademik başarısına, derse karşı tutumuna ve motivasyonuna etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Satoğlu, S. (2014). Bireysel yatırımcıların koruma aracı olarak finansal okuryazarlık ve Türkiye uygulaması. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Serido, J., Shim, S. ve Tang, C. (2013). A developmental model of financial capability: A framework for promoting a successful transition to adulthood. International Journal of Behavioral Development, 37(4), 287-297.

Seyhan, A. (2020). Sosyal Bilgiler dersinde finansal okuryazarlık becerisinin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 88-113.

Şahin, İ. (2021). Ters yüz sınıf uygulamalarının 6. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarı ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Şahin, Ş. (2020). Ters yüz sınıf modeli uygulamalarının, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler derslerine yönelik akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Şenel, N, (2017). Çevrilmiş sınıf modelinin yabancı dil olarak Fransızca öğrenimine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Şengün, A. (2021). İlkokul Sosyal Bilgiler dersinde oyunlaştırılmış ters yüz sınıf modelinin okuduğunu anlama ve motivasyona etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın.

Topalak, Ş. (2016). Çevrilmiş öğrenme modelinin başlangıç seviyesi piyano öğretimine etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Turan, Z. & Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.

Uzun, E. (2019). Ters yüz sınıf modelinin 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi üretim dağıtım ve tüketim ünitesinde uygulanmasının akademik başarıya etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Ünlüer, G. (2021). Sosyal Bilgiler dersinde finansal okuryazarlık becerisinin etkinlikler yoluyla kazandırılmasına ilişkin eylem araştırması. Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi, 7(15), 277-303.

Ünlütürk, A. Ö., (2022). Ters yüz öğrenme ile yapılandırılmış okul dışı fen eğitiminin etkililiğinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

Wiginton, B. L. (2013). Flipped instruction: An ınvestigation into the effect of learning environment on student self-efficacy, learning style, and academic achievement in an algebra I classroom (Unpublished Doctoral Thesis). The University of Alabama, Alabama.

Winter, J. W. (2018). Performance and motivation in a middle school flipped learning course. TechTrends, 62(2), 176-183.

Yalçınkaya, E. & Er, T. (2019). Sosyal Bilgiler eğitiminde finansal okuryazarlık. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 9(1), 1-24

Yalman, M. & Başaran, B. (2018). Web 2.0 araçlarıyla geliştirilen uzaktan eğitim materyallerine yönelik eğitim fakültesi öğrencilerinin görüşleri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 9(34), 81-95.

Yardımcıoğlu, M., & Yörük, A. (2016). Türkiye'deki finansal okuryazarlığın ve farkındalığın durumu. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 9(2), 173-208.

Yıldız, B. (2011). Harmanlanmış öğrenme ortamlarının ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Yıldız, Ş. N., Sarsar, F. & Çobanoğlu, A. A. (2017). Dönüştürülmüş sınıf uygulamalarının alanyazına dayalı incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76-86.

Zarrillo, J, J. (2008). Teaching elementary social studies: Principles and applications (3rd Edition). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Zhao, Y., & Hoge, J. D. (2005). What elementary students and teachers say about social studies. Social Studies, 96(5), 216-221.

Published

2022-12-31

How to Cite

ALADAĞ, S., & KAYA, G. (2022). İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Finansal Tutumlarına ve Bilgi Düzeylerine Etkisi (The Effect of a Flipped Learning Model on Students’ Financial Attitudes and Knowledge Levels in Primary School Social Studies). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(3), 289–303. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/141

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.