Ortaokul Kaynaştirma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Hakkindaki Görüşleri (Secondary School Inclusion Students’ Views on the Social Studies Course)

Authors

Keywords:

Social studies, inclusive education, inclusion students, phenomenology

Abstract

This study aimed to explore the views of secondary school inclusion students who receive formal education on the social studies course and to guide social studies teachers who practice classroom activities for special needs students through student perceptions. The study used a phenomenological research design. The sample consisted of 15 students with special needs who were attending three secondary schools in the city centre of Antalya. The data were collected through face-to-face interviews were analysed using descriptive analysis. According to the analysis results, the inclusion students developed positive metaphors for the social studies course, teacher, and social studies teacher. The analysis results also showed that the inclusion students enjoyed the social studies course and could tell the topics of social studies topics. Additionally, there were findings that the social studies course is teacher-centred and should be more focused on active learning. Accordingly, the study found that the participating inclusions students had positive views on the social studies course and expressed their demands for the delivery of the course. Based on the results, it may be suggested to organise the classroom environment in the social studies course and the delivery of the course in line with the needs of inclusion students.

References

Akhan, N.E. & Ateş, R.C. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine yönelik öz yeterlik inançlarının incelenmesi. Turkish Studies, (14), 3, 215-232.

Akhan, N. E. & Sönmez, N. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin özel eğitim öğrencilerine yönelik özel alan yeterlilikleri. M. Yiğitoğlu (Ed.), I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi bildiri kitabı içinde (s.832-849). 23-25 Kasım, Antalya.

Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11(13), 276-282.

Berkeley, S., Marshak, L., Mastropieri, M.A. & Scruggs, T.E. (2011). Improving student comprehension of social studies text: a self-questioning strategy for inclusive middle school classes. Remedial and Special Education 32(2) 105–113. Erişim adresi:

Thttps://doi.org/10.1177/074193251036126159T

Büyükalan, S. & Yaylacı, Z. (2018). Normal gelişim gösteren öğrenciler ile kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metafor algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(4), 679-697.

Demirezen, S. & Akhan, N. E. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (USBES Özel Sayı II), 16, 1206-1223.

Diken, İ. H. & Sucuoğlu, B. (1999). Sınıfında zihin engelli çocuk bulunan ve bulunmayan sınıf öğretmenlerinin zihin engelli çocukların kaynaştırılmasına yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2 (3), 25-39.

Gargia, J & Michaelis, J.U. (1988). Social studies for children a guide to basic instructions.

New Jersey: Prentice-Hall.

Görmez, E. (2016). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik performans düzeyleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 144- 158.

İlk, G & Açıkalın, M. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştirma uygulamalarina yönelik görüşlerinin ve deneyimlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 209, 57-88.

Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-18.

Kaya, Ö. (2014). Özel eğitimde roller ve sorumluluklar. S. Vuran. (Ed.), Özel Eğitim (s. 3154).

Ankara: Aya Akademi.

McFarland, J. (1998). Instructional ideas for social studies teachers of inclusion students. The Social Studies, 89(4), 150-153. Erişim adresi: h ttp://dx.doi.org/10.1080/0037799980959984259T

MEB ÖRGM (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (2010), Okullarımızda neden niçin nasıl kaynaştırma yönetici, öğretmen ve aile kılavuzu. Ankara.

MEB ÖRGM (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (2013). Bütünleştirme kapsamında eğitim uygulamaları öğretmen kılavuz kitabı. Ankara.

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. (2018). Resmi Gazete (Sayı: 30471). Erişim adresi:

h ttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/2018070759T-8.htm

Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Calif.: SAGE Publications.

Ochoa, A.S. & Shuster, S.K. (1980). Social studies in the mainstreamed classroom, K-6.

Boulder, CO: Social Science Education Consortium.

Polat, R. (2016). Ortaokul öğrencisi olan kaynaştirma öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi. İstanbul.

Sabah, S., Taşmektepligil, M.Y., Tunç, T., Ermiş, A. & Çavuşoğlu, G. (2020). Kaynaştırma öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik görüş ve gereksinimlerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(1), 81-95.

Sharma, U., Forlin, C & Loreman, T. (2008). Impact of training on pre‐service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities, Disability & Society, 23 (7), 773-785, Erişim adresi: https://doi.org/10.1080/09687590802469271

Topçu, E. & Katılmış, A. (2013). Yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi alan ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik düşünceleri, Sakarya University Journal of Education, 3(3), 48-81.

Troy, J.J. & Busby, R. (2015). Including young learners with special needs in social studies classrooms. Social Studies Research and Practice, 10(3), 98-108.

TÜİK. (2010). Engellilerin sorun ve beklentileri araştırması. Ankara. TÜİK. (2011). Nüfus ve konu araştırması. Ankara. Erişim adresi:

https://ailevecalisma.gov.tr/media/5677/nufus-ve-konut-arastirmasi-engellilikarastirma- sonuclari.pdf

Urban, D.J. (2013). Toward a framework of ınclusive social studies: obstacles and opportunities in a preservice teacher education program. (Master thesis). Columbia University. ProQuest Dissertations Publishing, 3561042.

Yaşar, Ş. & Bayır, Ö.M. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bakış açisiyla sosyal bilgiler. Education Sciences, 5(3), 1213-1225.

Yaylacı, Z & Aksoy, B. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimindeki yeterlilikleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(6), 19-40.

Yenigün, E. (2019). Ortaokulda kaynaştırma eğitimi görmekte olan öğrencilerin matematik dersine ilişkin görüşleri. 2 nd International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2019), June 18-19, 2019, Istanbul-TURKEY, Proceedings Book, pp. 368-373.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldırım, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterlilikleri: Samsun ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Young Buckley, C. (2005), Establishing and maintaining collaborative relationships between regular and special education teachers in middle school social studies inclusive classrooms, Scruggs, T.E. and Mastropieri, M.A. (Ed.) Cognition and Learning in Diverse Settings (Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Vol. 18), Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 153-198. Erişim adresi: h ttps://doi.org/10.1016/S0735-004X(05)18008-259T

World Health Organization (WHO) (2011). World report on disability. Malta: WHO Press. Erişim adresi: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

Published

2020-12-21

How to Cite

DEMİREZEN, S., & AÇIL, F. B. (2020). Ortaokul Kaynaştirma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Hakkindaki Görüşleri (Secondary School Inclusion Students’ Views on the Social Studies Course). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(3), 278–294. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/97

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.