Doğa Eğitimine Katılmış ve Katılmamış Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Doğa Eğitimine Yönelik Bilgi ve Görüşleri (Knowledge and Views of Social Studies Teachers on Nature Education Who Participated and Who Did Not Participate in Nature Education)

Authors

Keywords:

Social Studies, Nature, Nature Education, Qualitative Research Method

Abstract

This study aimed to explore the knowledge and opinions of all social studies teachers who participated and did not participate in the nature education regarding nature education. For this purpose, basic qualitative research methods were used. As the study group, three social studies teachers who participated in the nature education and three social studies teachers who did not participate in the nature education were selected. The researcher collected the research data using a semi-structured interview form prepared by herself. The content analysis method was used in the analysis of the data. As a result of this analysis, similarities were found in the knowledge and opinions of social studies teachers who participated and did not participate in the nature education. However, it was concluded that social studies teachers who participated in the nature education were aware that nature education is a form of formal education provided within the framework of a particular plan and program.

References

Altın, B.N. & Oruç, S. (2008). Çocukluk döneminde doğa sporlarının çevre eğitiminde kullanımı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(35), 10-18.

Atasoy, E. (2005). Çevre için eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir çalışma. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y. & Yiğit, N. (2002). Okul öncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş bildiri, ODTÜ, Ankara.

Birinci, O. (2013). İlkokul 3. Sınıf hayat bilgisi dersine yönelik geliştirilen doğa eğitimi etkinliklerinin öğrencilerin doğa algılarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Burgess, J. V. & Smith, M. J. (2011). Listenning to children, perceptions of natüre. The Journal of Natural History Education and Experience, 5, 27-43.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (18. Baskı). Ankara: Pegem.

Çetin, T., Önger, S. & Aydemir, A. (2015). Perceptions about the nature of the 4th grade elementary school students in social studies education. In Education in the 21st Century: Theory and Practice (pp. 139-152). (Editors: I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy, Z.B. Kostova). Sofia: Kliment Ohridski University Press.

Devall, B. (1985). Deep ecology. Layton, Utah: Gibbs M. Smith.

Erdoğan, M. (2011). Ekoloji temelli yaz doğa eğitimi programının ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi, duyuşsal eğilimler ve sorumlu davranışlarına etkisi. Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2223-2237.

Erentay, N. & Erdoğan, M. (2012). 22 adımda doğa eğitimi. Ankara: ODTÜ.

Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: Bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-14.

Kahyaoğlu. M. &Yetişir, M. İ. (2015). Doğa kavramı ve çocukların doğadan uzaklaşmasına ilişkin fenomografik bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 40(182), 159-170.

Karapınar Çağlar, B. & Arıbaş, K. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğa eğitimi hakkında metaforik algıları. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 40-66.

Keleş, Ö., Uzun N. & Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.

Köşker, N. (2020). Öğretmen adaylarının doğa eğitimine ilişkin görüşleri. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(22), 215-243.

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4.,5.,6. ve 7. sınıflar).

https://ttkb.meb.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Meydan, A. (2015). Okul dışı sosyal bilgiler öğretiminde doğa eğitimi. A. Şimşek, S. Kaymakçı

(Ed.), Okul dışı sosyal bilgiler öğretimi (s. 259- 282). Ankara: Pegem.

Meydan, A., Bozyiğit, R. & Karakurt, M. (2012). Ekoloji temelli doğa eğitimi projelerinin katılımcı beklentilerini karşılama düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 238- 255.

Özdemir, P., Akfırat, N. & Adıgüzel, Ö. (2009). Bilim ve yaratıcı drama eşliğinde doğa eğitimi.

Yaratıcı Drama Dergisi, 4(17).69-77.

Sarışan Tungaç, A. & Ünaldı Coral, M.N. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı (doğa deneyimine dayalı) eğitime yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(26), 24-42.

Stevenson, R.B. (2007) Schooling and environmental education: contradictions in purpose and practice. Environmental Education Research,13(2), 139–153.

Yardımcı, E. (2009). Yaz bilim kampında yapılan etkinlik temelli doğa eğitiminin ilköğretim 4. ve 5. sınıftaki çocukların doğa algılarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı).Ankara: Seçkin.

Published

2021-04-23

How to Cite

YILDIRIM, D. (2021). Doğa Eğitimine Katılmış ve Katılmamış Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Doğa Eğitimine Yönelik Bilgi ve Görüşleri (Knowledge and Views of Social Studies Teachers on Nature Education Who Participated and Who Did Not Participate in Nature Education). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(1), 66–77. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/105

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.