Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Araçları Hakkında Görüşleri (The Views of Social Studies Teachers about Assessment Instruments)

Authors

Keywords:

Social studies, assessment and evalution, complementary assessment instruments, classic assessment instruments

Abstract

The aim of this study is to reveal the opinions of social studies teachers about the assessment and evaluation instruments they use in social studies lessons and to examine the application examples in this direction. The research is a qualitative study designed in accordance with the descriptive analysis model. The working group of the research consists of 20 social studies teachers working in Pursaklar district of Ankara. The findings obtained in the research were analyzed by content analysis and document review method. Considering the results of the research, it was seen that although social studies teachers approached complementary assessment and evaluation instruments positively, they tended to use classical assessment and evaluation instruments more. The reasons why social studies teachers prefer more classical assessment and evaluation instruments is that they provide convenience in preparation, application and objective evaluation. The reasons why complementary assessment and evaluation instruments are not preferred are due to the insufficient number of weekly lesson hours allocated for social studies education, the crowded classrooms and the fact that the teachers are unfamiliar with these assessment instruments.

References

Atılgan, H., Yurdakul, B., ve Öğretmen, T. (2012). Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 79-98.

Azrak, Y. (2017). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.

Baykul, Y. & Turgut, F. M., (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çalışkan, H. & Yiğittir, S. (2015). Sosyal bilgilerde ölçme ve değerlendirme., B. Tay & A. Öcal. (Ed.). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi içinde (s. 223-290). Ankara: Pegem Akademi.

Çelikkaya, T., Karakuş, U. & Öztürk Demişbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştığı sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57-76.

Demirel, Ö. (2014). Kuramdan uygulamaya program geliştirme. (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Duran, M., Mıhladız, G. & Ballıel, B. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı değerlendirme yöntemlerine yeterlilik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 26-37.

Ekem, K. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ercan, F., Taşdelen, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(2), 136-154.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.

Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 101-107.

Gelbal, S. & Kalecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında yeterlilik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Karakuş, H. (2019). 6. sınıf sosyal bilgiler kitaplarının alternatif ölçme ve değerlendirme anlayışı açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Karakuş, U. & Öztürk Demirbaş, Ç. (2011) Coğrafya öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanım düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi, 189, 71-86. https://dergipark.org.tr/download/article-file/442616 sayfasından erişilmiştir.

Karapınar, Y. & Ataman, M. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler programlarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Elemantary Education Online, 9(2), 776-

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038073/5000036930 sayfasından erişilmiştir.

Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to is Methodology. Sage: Beverly Hills.

MEB (2006b). Öğretmen Yeterlikleri. Tebliğler Dergisi, Sayı: 2590.

MEB (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara: Koza Yayıncılık.

MEB. (2006a). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Merey, Z. & Kılıçoğlu, G. (2009). Yansıtıcı soruşturma yaklaşımı olarak sosyal bilgiler. R. Turan, A. M. Sünbül & H. Akdağ (Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar içinde (1. Baskı, ss. 341-357). Ankara: Pegem Akademi.

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: MEB.

Sönmez, Ö. F. & Kılıçoğlu, G. (2016). Değerlendirme boyutu ile sosyal bilgiler programları (1924-2005). Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 36-49.

Şahin, Ç. & Ersoy, E. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme-Değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine İlişkin Algıları. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 363–386

Şimşek, N. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Araçlarının Kullanılması: Nitel Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(21), 149- 168.

Tay, B. (2007). Öğrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde akademik başarıya etkisi. Milli Eğitim, 173, 87-102.

Yalçınkaya, E. (2010). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerini

kullanma düzeyleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1558-1571.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Yılmaz, A. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme sürecinde kullandıkları soruların Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından erişilmiştir.

Yılmaz, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretiminde ölçme ve değerlendirme. C. Öztürk. (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s.431-515). Ankara: Pegem Akademi.

Published

2021-12-24

How to Cite

KARAKUŞ, U., & DEVELİOĞLU, B. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme Araçları Hakkında Görüşleri (The Views of Social Studies Teachers about Assessment Instruments). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(3), 228–243. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/117

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.