Çevre Eğitimi Alanındaki Makalelerin Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Articles in Environmental Education Based on Web Of Science Database)

Authors

Keywords:

Environment, environmental education, bibliometry, web of science, bibliometric analysis

Abstract

In this study, it was aimed to determine trends by analyzing scientific articles published in the field of environmental education in terms of bibliometric indicators. The study was conducted with bibliometric analysis technique in screening model. The scanning range of bibliometric data taken from the WoS database produced by Clarivate Analytics covers the period between 1977 and December 2020. In the analyzes, it was seen that out of 68.886.210 studies registered in the WoS database, 2629 were related to environmental education. It has been determined that the most common type of publication on environmental education is articles with 1660 studies. In the bibliometric analysis of the articles, study categories, distribution by years, research patterns, samples, data collection methods, publication languages, distribution by country, authors, citation, published journals, authors' institutions and supporting funds were examined bibliometrically. It is seen that 62% of the articles have been published in the last six years. It is the descriptive model of the most preferred research model at the rate of 74%. Documents were examined in 63,8% of the publications as a sample. Qualitative methods were used to collect data in 82% of the studies. Researchers from 94 different countries have contributed to the field. In this context, the most active countries are Brazil with 413 publications and the United States of America with 302 publications. It is seen that the articles written by 3269 authors in 1511 institutions were published in 565 journals.

References

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (25. Baskı). Ankara: Pegem A.

Coco, V. A. (2019). Identifying barriers to field based environmental education in K-8 public elementary schools in Arizona, Doctoral Dissertation, Arizona State University.

Çelik, A. & Çetin, T. (2016). 4. Sınıf sosyal bilgiler (MEB) ders kitabında yer alan “yaşadığımız yer” adlı ünitenin çevre eğitimi açısından incelenmesi. V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (28-30 Nisan 2016 Pamukkale Üniversitesi) Bildiri Özetleri Kitabı, s.411, Pamukkale Üniversitesi Yayınları No:32.

Dikmenli, Y. (2017). Preservice teachers' perception levels concerning consumer environmental consciousness. Journal of Education in Science, Environment and Health, 3(2), 157-164.

Dikmenli, Y. & Konca, A. S. (2016). Tüketici çevre bilinci algı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1273-1289

Genc, M. (2015). The project-based learning approach in environmental education,

International Research in Geographical and Environmental Education, 24(2), 105-117.

Gorman, B. A. (2020). Counselors’ perceptions of an environmental education center- A case study in an urban North Texas school district, Doctoral Dissertation, Texas A&M University.

Kahyaoğlu, M. (2016). Türkiye’de çevre eğitimi üzerine yapılan araştırmalar: Bir içerik analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 50-60.

Karagöz, B. & Koç Ardıç, İ. (2019). Ana dili eğitimi dergisinde yayımlanan makalelerin bibliyometrik analizi, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 419-435.

Karakuş, U., Karaaslan, H. & Pehlivan, C. (2018). Sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinin öğretmen yetiştirme lisans programları ve öğretim programları düzeyinde çevre konuları açısından karşılaştırılması, Turkish Studies, 13(26), 775-788.

Karakuş, U. & Keçe, M. (2012). Türk atasözlerinde doğal çevre algısı ve çevre eğitimi açısından önemi, ZfWT, 4(3), 131-145.

Karasözen, B., Bayram, Ö. & Umut Zan, B. (2009). 1997-2006 Türkiye bilim göstergeleri analizi, Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 4-21.

Liu, Q., Cheng, Z., & Chen, M. (2019). Effects of environmental education on environmental ethics and literacy based on virtual reality technology. Electron. Libr., 37, 860-877.

Lynch, M. (1998). Values orientation of an environmental education centre: A case study, Master Dissertation, McGill University.

Mao,G., Huang, N., Chen, L. & Wang, H. (2018). Research on biomass energy and environment from the past to the future: A bibliometric analysis, Science of the Total Environment, 635, 1081-1090.

Mishra, D. D. (2008). Fundamental concepts in environmental studies, S. Chand & Company, New Delhi.

Öcal, A., Polat, R. & Altınok, A. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin “Önemli Yer” Algısı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 61-79.

Palancı, E. & Sarıkaya, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevre risk algı puanları ile fen bilimleri dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılması, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 15-25.

Papadimitriou, F. & Kidman, G. (2012) Statistical and scientometric analysis of international research in geographical and environmental education, International Research in Geographical and Environmental Education, 21(1), 11-20.

Ruiz, R. (2020). AWE as a professional development approach in environmental education, Doctoral Dissertation, California State University.

Seçgin, F., Yalvaç, G. & Çetin, T. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin karikatürler aracılığıyla çevre sorunlarına ilişkin algıları. ICONTE International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, 2010, s.391-398, Antalya-Turkey.

Sivasamy, K. & Vivekanandhan, S. (2015). Environmental education research literature output in scopus database (2009-2013): A bibliometric study, International Journal of Information Sources and Services, 2(2), 84-93.

Sönmez, Ö. F. (2020). Bibliometric analysis of educational research articles published in the field of social study education based on web of science database, Participatory Educational Research, 7(2), 216-229.

Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. & Çetin, T. (2010). Değer Eğitimi Yöntemlerine Uygun Geliştirilen Çevre Eğitimi Etkinliğinin, İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye İlişkin Tutumlarına Etkisi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.

Tüfenkçi, E. (2006). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinde etnobotanik çalışmalarla çevre duyarlılığı ve farkındalığının sağlanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi.

Varghese, J. (1997). Environmental awareness, attitude, and action in a northern thai village, Master Dissertation, Alberta University.

Web of Science (2021). http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product= WOS&SID=D2T2CGNtTTzSHGVCS6v&search_mode=GeneralSearch&prID=2e783 e09-b722-45b0-900e-feb136de0e8e adresinden 11.04.2021 tarihinde erişilmiştir.

Published

2021-08-27

How to Cite

KARAKUŞ, U., & POLAT, R. (2021). Çevre Eğitimi Alanındaki Makalelerin Web Of Science Veri Tabanına Dayalı Bibliyometrik Analizi (Bibliometric Analysis of Articles in Environmental Education Based on Web Of Science Database). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 131–145. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/110

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.