Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırmalı Analizi (Comparative Analysis of Epistemological Beliefs of History and Social Studies Student Teachers)

Authors

  • Servet ÜZTEMUR
  • Erkan DİNÇ

Keywords:

epistemolojik inançlar, tarih öğretmen adayları, sosyal bilgiler öğretmen adayları, tarama modeli

Abstract

Bu araştırmanın amacı tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını inceleyip karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Tarama modeline göre desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılında Gazi, Necmettin Erbakan ve Uşak Üniversitelerinde öğrenim gören ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilmiş 386 tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Epistemik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemik inanç ölçeğinin her bir boyutundaki düzeyleri belirlenerek bu düzeylerin çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonuçları epistemolojik inançların çok boyutlu yapısını ortaya koymakla birlikte tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının farklılaştığını göstermiştir.

References

Alpan, G. B. ve Erdamar, G. K. (2014). Uygulama öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının karşılaştırılması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, ss. 241-257.

Atasoy, H. (2016, 04 Şubat). YGS’de kızlar daha başarılı. http://www.hurriyet.com.tr/ygsde- kizlar-daha-basarili-40049212 adresinden 29.12.2016 tarihinde erişildi.

Ayaz, F. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının yordanması. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden edinilmiştir.

Aypay, A. (2011a). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği’nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.

Aypay, A. (2011b). Epistemolojik inançlar ölçeğinin Türkiye uyarlaması ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1).

Bakır, S. ve Adak, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(4).

Başbay, M. (2013). Analysing the relationship of critical thinking and metacognition with epistemological beliefs through structural equation modeling. Education and Science. 38(169). 249-262.

Baxter Magolda, M. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender-related patterns in students' intellectual development. San Francisco: Jossey Bass.

Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R. & Tarule, J. M. (1986). Womens' ways of knowing: The development of self, voice and mind. USA: Basic Books.

Belet, S. D. & Güven, M. (2011). Meta-cognitive strategy usage and epistemological beliefs of primary school teacher trainees. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 51- 57.

Biçer, B., Hafize, E. R. ve Özel, A. (2013). The relationship between the epistemological beliefs and educational philosophies of the teacher candidates adopted. Journal of Theory and Practice in Education, 9(3), 229-242.

Bolay, S. H. (2004). Felsefeye Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

Brownlee, J., Purdie, N. & Boulton-Lewis, G. (2001) Changing epistemological beliefs in preservice teacher education students. Teaching in Higher Education 6(2). 247-268.

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 203–221.

Chan, K. (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69, 36-50.

Chan, K.W. & Elliott, R.G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: resolving conceptual and empirical issues. Asia Pacific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27, 392-414.

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817- 831.

Chen, J. A. & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of grade 6 science students: Relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35(1), 75-87.

Chinn, C. (2009). Epistemological Beliefs. 15/01/2018 tarihinde http://blog.sina.com.cn/s/blog_56b24c020101geo3.html adresinden erişilmiştir.

Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in elementary science students. Contemporary educational psychology, 29(2), 186-204.

Çelik, H. E. ve Yılmaz, V. (2013). Yapısal eşitlik modellemesi temel kavramlar uygulamalar programlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

Demir, Ö. ve Bal, A. P. (2014). Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenliği öğrencilerinin epistemolojik inanç ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(5). http://www.ejedus.org/dergi/5012-30.pdf adresinden erişilmiştir.

Demirli, C., Türel, Y. K. ve Özmen, B. (2010, Nisan). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey.

Deniz, J. (2014). Müzik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(3), 667-683.

Deryakulu, D. (2014). Epistemolojik İnançlar. Y. Kuzgun ve D. Deryakulu (Eds.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar içinde (s. 261-289). Üçüncü Basım. Ankara: Nobel Yayınevi.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 2(8), 111-125.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 5(18), 57-70.

Dinç, E., & Üztemur, S. (2017). Investigating student teachers’ conceptions of social studies through the multi-dimensional structure of the epistemological beliefs. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 2093–2142. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.6.0429

Dinç, E., İnel, Y. ve Üztemur, S. (2016). “Epistemik inanç ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması” Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 17(3), 767-783.

Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95(2), 256-273.

Elder, A. D. (2002). Characterizing fifth grade students’ epistemological beliefs in science. In

B. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing (pp. 347-364). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Erdamar, G. K. ve Alpan, G. B. (2011). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. E- Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2689-2698.

Erdem, M., Yılmaz, A. ve Akkoyunlu, B. (2008, Mayıs). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık özyeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir, Türkiye.

Erol, M. ve Ercan, L. (2015). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin kişisel epistemolojileri ve benlik algılarının incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 492-520.

Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006) Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16. 295-312.

Gürol, A., Altunbaş, S. ve Karaaslan, N. (2010). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. Journal of New World Sciences Acedemy, 5(3), 1395-1404.

Hofer, B. (1994). Epistemological beliefs and first year college students: Motivation and cognition in different instructional contexts. Paper presented at the Annual Meeting of the American Psychological Association, 102nd. Los Angeles, USA.

Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology.

Contemporary Educational Psychology, 25, 378-405.

Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning.

Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353–383.

Hofer, B. K. (2004). Exploring the dimensions of personal epistemology in differing classroom contexts: Student interpretations during the first year of college. Contemporary Educational Psychology, 29(2), 129-163.

Hofer, B. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-144.

Holschuh, J. L. (1998). Epistemological beliefs in ıntroductory biology: addressing measurement concerns and exploring the relationships with strategy use. Unpublished doctoral dissertation, The University of Georgia, Athens. Available from ProOuest Dissertations and Theses database (UMI No. 9908606).

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.

İçen, M., İlğan, A. ve Göker, H. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının analizi. E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction), 1(2), 2-11.

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass.

Kizilgunes, B.,Tekkaya, C. & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students' epistemological beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102:4, 243-256, http://dx.doi.org/10.3200/JOER.102.4.243-

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3. edition). New York/London: The Guilford Press.

Kösemen, S. ve Şahin, A. (2014). Sosyal bilgiler dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşlerinin epistemolojik inançlar bağlamında değerlendirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 279-296.

Kuhn, D., Cheney, R. & Weinstock, M. (2000). The development of epistemological understanding. Cognitive Development, 15, 309-328.

Meral, M. ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 129-146.

Phan, H. P. (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British journal of educational psychology, 78(1), 75-93.

Ricco, R., Pierce, S. S., & Medinilla, C. (2010). Epistemic beliefs and achievement motivation in early adolescence. The journal of early adolescence, 30(2), 305-340.

Ryan, M. P. (1984). Monitoring text comprehension: Individual differences in epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76(2), 248-258.

Sapancı, A. (2012). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile bilişüstü düzeylerinin akademik başarısıyla ilişkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 311-331.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension.

Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1994). Synthesising epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319.

Schommer, M. (1998). The role of adults’ beliefs about knowledge in school, work, and everyday life. In, M. C. Smith & T. Pourchot (Eds.). Adult learning and development: Perspectives from educational psychology. (pp. 127-143). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational psychologist, 39(1), 19-29.

Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In B. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing. (pp. 103-119). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Schommer, M. & Dunnell, P. A. (1994). A comparison of epistemological beliefs between gifted and non-gifted high school students. Roeper Review, 16(3), 207-210.

Schraw, G. (2013). Conceptual integration and measurement of epistemological and ontological beliefs in educational research. ISRN Education, http://dx.doi.org/10.1155/2013/327680

Schraw, G., Bendixen, L. D., & Dunkle, M. E. (2002). Development and validation of the Epistemic Belief Inventory (EBI). In B. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.). Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs About Knowledge and Knowing. (pp. 261- 277). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. New York: Routledge.

Şahin-Alkın, S., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4). http://dx.doi.org/10.17051/io.2014.56482 adresinden edinilmiştir.

Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.

Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2007). Epistemological beliefs, school achievement and college major: A large-scale longitudinal study on the impact of certainty beliefs. Contemporary Educational Psychology, 32, 348–366.

Published

2018-08-30

How to Cite

ÜZTEMUR, S., & DİNÇ, E. (2018). Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Karşılaştırmalı Analizi (Comparative Analysis of Epistemological Beliefs of History and Social Studies Student Teachers). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(2), 41–64. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/36

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.