Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanlarında Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımının Kullanıldığı Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (A Review of Postgraduate Theses Using Flipped Learning Approach in Science Education Fields in Turkey)

Authors

Keywords:

Fields of science education, flipped learning, literature review

Abstract

In this study, it is aimed to examine the postgraduate thesis studies in Turkey, where the flipped learning approach is applied in the fields of science education, according to years and study groups, the materials used in the flipped learning approach and the independent variables examined in the studies. In this direction, a literature review was used in the study and 25 dissertations were obtained from the YÖK national dissertation center in accordance with the purpose of the study. When studies are examined, it is seen that it has increased especially in the last two years, and the flipped learning approach is a current and popular subject in the fields of science education. As the study group, while secondary school students were preferred the most, it was observed that there were very few studies at the primary school level. In the studies conducted, while lecture videos were preferred as the material of the flipped learning approach, a small number of interactive videos, animations and interactive e-books were used. When the independent variables in these studies were examined, the effect of the flipped learning approach on academic success was included in most studies and it was concluded that it had a positive effect on almost all of them. When other variables were considered, self-learning was included in four studies, self-regulation was included in three studies, and attitude, mental risk-taking skills, course performance, and conceptual development variables were followed by two studies. In these studies, it was stated that generally positive results were achieved. Other variables were included in the findings section and the findings were discussed in the last section of the research.

References

Abeysekera, L. & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34 (1), 1-14. doi: 10.1080/07294360.2014.934336.

*Aksoy, İ. (2020). Ortaokul fen öğretiminde ters yüz sınıf uygulamaları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

Aydın, B. & Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: İçerik analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 57-82.

*Aziz, S.K. (2021). Ters yüz öğrenme modelinin biyoloji konularını öğrenmeye etkisi: mitokondri ve kloroplast örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Batdı, V., Öztaş, C. & Talan, T. (2021). Fen bilgisi dersinde yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının karma-meta yöntem ile analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 33-44.

Bergmann, J. & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Eugene: International Society for Technology in Education.

Birgili, B., Seggie, F.N. & Oğuz, E. (2021). The trends and outcomes of flipped learning research between 2012 and 2018: A descriptive content analysis. J. Comput. Educ. 8, 365–394. https://doi.org/10.1007/s40692-021-00183-y

Clark, K. R. (2015). The effects of the flipped model of instruction on student engagement and performance in the secondary mathematics classroom. Journal of Educators Online, 12(1), 91–115.

Cockrum, T. (2014). Flipping your english class to reach all learners: Strategies and lesson plans. New York: Routledge.

Cohen, M. E. (2016) The flipped classroom as a tool for engaging discipline faculty in collaboration: A case study in library-business collaboration, New Review of Academic Librarianship, 22(1), 5-23. DOI: 10.1080/13614533.2015.1073162

*Coşkun, G. (2020). Ters yüz eğitim modeliyle STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarına ve STEM eğitim yaklaşımına yönelik etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

*Coşkun, H. (2021). 7. sınıf kuvvet ve enerji ünitesinde ters yüz sınıf modeli destekli fetemm yaklaşımına dayalı tasarlanan öğrenme ortamının başarı ve motivasyona etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak.

*Çakar, V. (2019). Fizik eğitiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanılmasının öğrenme ürünleri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.

*Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Çarpıcı, S.S. (2019). Ters-yüz sınıf modelinin İngilizce dersinde akademik başarıya etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Davies, R.S., Dean, D.L. & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Education Tech Research Dev, 61, 563–580.

*Demir, E. (2020). 5. sınıf fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinde ters yüz sınıf uygulamalarının çevre bilincine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.

*Derin, S. (2021). Madde ve endüstri ünitesinde gerçekleştirilen ters yüz edilmiş sınıf modelinin 8.sınıf öğrencilerinin öğrenmeyi öğrenme yetkinlikleri açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

DeSantis, J., Van Curen, R., Putsch, J. & Metzger, J. (2015). Do students learn more from a flip? An exploration of the efficacy of flipped and traditional lessons. Journal of Interactive Learning Research, 26(1), 39-63.

Elian, S. M. & Hamaidi, D. A. H. (2018). The effect of using flipped classroom strategy on the academic achievement of fourth grade students in Jordan. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(02), 110– 125.

*Eser, N. (2021). Ters çevrilmiş sınıf modelinin 7. Sınıf öğrencilerin öz düzenleme becerileri üzerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Mersin.

Flipped Learning Network (2014). Definition of flipped learning. [Erişim tarihi: 15.02.2022, https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/]

Francl, T. J. (2014). Is flipped learning appropriate. Journal of Research in Innovative Teaching. 71, 119-128.

Grant, M. J. & Booth, A. (2009). A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health information & libraries journal, 26(2), 91-108.

Göğebakan Yıldız, D. & Kıyıcı, G. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişilerine, üstbiliş farkındalıklarına ve epistemolojik inançlarına etkisı̇. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 405–426. https://doi.org/10.18026/cbusos.70886

*Güven Demir, E. (2018) Ters yüz sınıf modeline dayalı uygulamaların ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve planlama becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Hayırsever, F. & Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596. DOI: 10.17860/mersinefd.431745

Hertz, M. B. (2015). The flipped classroom: Pro and con. Edutopia. [Erişim tarihi: 11.03.2022, https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-pro-and-con-mary-beth-hertz]

Hung, H. T. (2015). Flipping the classroom for English language learners to foster active learning. Computer Assisted Language Learning, 28(1), 81-96.

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V. & Freeman, A. (2015). The NMC horizon report: Higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. [Erişim tarihi: 22.02.2022, https://eric.ed.gov/?id=ED559357]

*Kanbur, S. (2016). Organik kimya öğretiminde ters-yüz sınıf modelinin uygulanması: bir eylem araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Karaca C. (2016). Öğretim teknolojilerinde güncel bir yaklaşım: Ters yüz öğrenme. İçinde Ö. Demirel & S. Dinçer (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, (ss.1171- 1182). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi

Karakaş, G. (2021). Türkiye’de ters yüz edilmiş öğrenme ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin tematik, metodolojik ve istatistiksel açıdan incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. İstanbul.

Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

*Kaya, M. (2021). Ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin bilimin doğası anlayışlarına ve erişine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

*Keskin, E. (2020). Ters yüz sınıf yönteminin 10. sınıf öğrencilerinin kimya dersi 'asitler, bazlar ve tuzlar' ünitesindeki akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

*Kırmızıoğlu, H.A. (2018). 11. sınıf kimya dersinin ters yüz sınıf modeli ile işlenmesi: Bir durum araştırması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Liaw, S. S. & Huang, H. M. (2013). Perceived satisfaction, perceived usefulness and interactive learning environments as predictors to self-regulation in e-learning environments. Computers and Education, 60(1), 14-24.

Mackinnon, G. (2015). Determining useful tools for the flipped science education classroom. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 15(1), 44-55.

Marlowe, C. A. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stress. (Unpublished master thesis) Montana State University, Montana, USA.

McLaughlin, J. E., Roth, M. T., Glatt, D. M., Gharkholonarehe, N., Davidson, C. A., Griffin,

L. M. & Mumper, R. J. (2014). The flipped classroom: A course redesign to foster learning and engagement in a health professions school. Academic Medicine, 89,236-243.

*Murat, M. (2018). Ters yüz sınıf modelinin beşinci sınıf öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri ve bilimsel epistemolojik inançlarına etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

*Nacaroğlu, O. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin madde ve değişim ünitesindeki başarılarına ve özdüzenleme becerilerine ters yüz öğrenme modelinin etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Nguyen, G. N. (2015). Designing and using interactive e-books in Vietnam. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11(1), 75-98.

Ök, S. (2019). Ters yüz öğrenme ortamlarında öğrencilerin akademik başarılarının ve öz- düzenleyici öğrenme becerilerinin araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Özbay, Ö. & Sarıca, R. (2019). Ters yüz sınıfa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların eğilimleri: Bir sistematik alanyazın taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 332-348.

*Özdemir, T. (2020). Ters yüz sınıf modelinin stereokimya kavramlarının öğrenilmesine ve bilimsel modeller ile ilgili anlayışlara etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

*Öztürk, İ.G. (2017). Ters yüz sınıflar modelinin kullanıldığı fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi gelişimlerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Prashar, A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study.

Journal of Education for Business, 90(3), 126-138.

Sakar, D. & Uluçınar Sağır, Ş. (2017). Flipped classroom model in education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1904-1916.

Saunders, J. M. (2014). The flipped classroom: Its effect on student academic achievement and critical thinking skills in high school mathematics. (Unpublished doctoral thesis). Liberty University, Virginia, USA.

Shu-Chen, Cheng., Gwo-Jen, Hwang. & Chiu-Lin, Lai. (2020). Critical research advancements of flipped learning: a review of the top 100 highly cited papers. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2020.1765395

Shyr, W. J. & Chen, C. H. (2018). Designing a technology-enhanced flipped learning system to facilitate students’ self-regulation and performance. Journal of Computer Assisted Learning, 34(1), 53-62.

*Solak, B. (2021). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin fen bilimleri dersinde kullanılması: maddenin ısı ile etkileşimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

*Söndür, D. (2020). STEM etkinlikleriyle desteklenmiş ters yüz öğrenme modelinin çeşitli değişkenlere etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

*Taşçi, R. (2021). Eba ile desteklenmiş ters yüz sınıf uygulamasının ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin yoğunluk kavramını anlama düzeylerine ve kendi kendine öğrenme becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Rize.

*Tekin, D. (2020). Kimyanın temel kanunları, kimyasal hesaplamalar ve mol kavramı ünitelerinin yapılandırmacılık temelli ters yüz edilmiş sınıf modeli ile öğretimi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tufançlı, S. (2021). 2016-2020 yılları arasında ters yüz sınıf modeli ile yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 135- 150. doi: 10.53629/sakaefd.915077

*Yağmur, D. (2019). Çevrilmiş sınıf modelinin 6.sınıf öğrencilerinin solunum sistemi konusunda akademik başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

*Yanardağ, H. (2021). Ters yüz sınıf uygulamalarının mevsimler ve iklim ünitesinin öğretiminde 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve öğrenme kalıcılıklarına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır.

* Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muş.

Published

2022-04-25

How to Cite

CEYLAN, E., & HAMZAOĞLU, E. (2022). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Alanlarında Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımının Kullanıldığı Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (A Review of Postgraduate Theses Using Flipped Learning Approach in Science Education Fields in Turkey). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(1), 31–43. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/125

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.