Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması (Development of 21st Century Skills Self-Efficacy Scale for Middle School Students)

Authors

Keywords:

21st century skills, self-efficacy, middle school, scale development

Abstract

The aim of this study is to develop a measurement tool with proven validity and reliability for determining the self- efficacy levels of middle school students towards 21st century skills. The validity and reliability analyses of the scale were carried out on the data obtained from 641 students who studied in three different secondary schools in Elmadağ district of Ankara province. In the study, in order to determine the content validity of the scale, feedback was received from field experts and middle school Turkish language teachers, items that were determined to be inappropriate were removed from the scale. A pilot application was used with 32 students to assess item understandability, response time, and challenges faced. Items that students could not understand were eliminated from the scale. The draft scale was prepared for use in the research groups based on the results of the pilot application and expert inputs. Exploratory factor analysis (EFA) was applied to reveal the factor structure of the draft scale. According to the results of EFA, it was determined that the scale consisted of 6 factors and 24 items. Confirmatory factor analysis (CFA) was applied to examine the validity of the obtained structure. The fit values obtained from the CFA were examined and it was determined that the structure was sufficient to fit the data set. Scale reliability was evaluated with Cronbach's alpha and item total score correlation values. The results of the analysis reveal that the developed 21st century skills self-efficacy scale is an applicable scale whose validity and reliability have been ensured.

References

Altınpulluk, H., & Yıldırım, Y. (2021). 2010-2019 yılları arasında yayınlanan 21. Yüzyıl becerileri araştırmalarının incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11 (1) , 438-461. https://doi.org/10.18039/ajesi.734426

Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 160-175. https://doi.org/10.9779/PUJE768

Aslan, M., & Alcı,B. (2023). Meslek ve teknik lise öğretmenlerinin 21. yy becerileri ile okul yöneticilerine yönelik 21. yy becerileri öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 22(87), 1151-1173. https://doi.org/10.17755/esosder.1265817

Bal, M. (2018). Türkçe dersinin 21. Yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Journal of Turkish Studies,13(4), 49-64. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12922

Bal, N. (2019). Temel robotik eğitiminin ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine ve bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Ball, A., Drew, H., & Anderson-Butcher, D. (2010). The 21st century assessment: Measuring 21st century skills among middle school students. [Erişim Tarihi: 25.05.2022. https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/46549/221posterball_drew.pdf?sequence=2]

Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik öz yeterlik inançları, 21.yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Bozkurt, Ş. B., & Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. Yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (39), 69-82. https://doi.org/10.9779/PUJE757

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32 (32), 470-483.

Cemaloğlu, N., Arslangilay, A. S., Üstündağ, M.T., & Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlik algıları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 845-874. https://doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.010

Çevik, M., & Şentürk C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational Science, 14(1), 11-28. https://doi.org/10.18844/cjes.v14i1.3506

Çiftçi, B., & Bakar, M. H. D. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. Yüzyıl becerileri yeterlilik algılarının incelenmesi: (Nevşehir ili örneği). Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 44-61.

Çiftci, S., Yayla, A., & Sağlam, A. (2021). 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 718-734. https://doi.org/10.29000/rumelide.995863

Çoban, Ö., Bozkurt, S., & Kan, A. (2019). Eğitim yöneticisi 21. yy. becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27 (3), 1059-1071. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2572

Dede, C. (2010). Comparing Frameworks for “21st Century Skills”. [ Erişim tarihi: 20.05.2023.

http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf].

De Vellis, RF (2003). Ölçek geliştirme: teori ve uygulamalar. Thousand Oaks, CA: Sage Yayınları.

Düzgüner, T.T, Karabulut, H., & Kariper,İ.A. (2021). 21. Yüzyıl becerileri ile ilgili yapılmış olan çalışmaların incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 179-199.

Düzgüner, T. T., Karabulut, H., & Kariper, İ.A. (2022). Ortaokul öğrencilerine yönelik 21. Yüzyıl becerileri yeterlik algısı ölçeği geliştirme çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 1-21. https://doi.org/ 10.30803/adusobed.1074325

Ekici, G., Abide, F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21.yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-134.

Gülen, Ş.B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. [Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.

Han, B., & Elçiçek, Z. (2021). Öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirilme korkusu ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 59-73.

Hoe, S. L. (2008). Issues and procedures in adopting structural equation modeling technique. Journal of Applied Quantitative Methods, 3(1), 76-83.

Hogarty, K. Y., Hines, C. V., Kromrey, J. D., Ferron, J. M., & Mumford, K. R. (2005). The quality of factor solutions in exploratory factor analysis: The influence of sample size, communality and overdetermination. Educational and Psychological Measurement, 65, 202-226. https://doi.org/10.1177/0013164404267287

Hu, L., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kalemkuş, F., & Bulut Özek, M. (2021). 21. Yüzyıl becerileri konusunda araştırma eğilimleri: 2000-2020 (Ocak ayı). MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (2), 878-900. https://doi.org/10.33206/mjss.774848

Kalemkuş, F., & Bulut Özek, M. (2022). Kapsamlı 21. Yüzyıl becerileri ölçeği: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12 (2) , 359-388. https://doi.org/10.18039/ajesi.899338

Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21.yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Karakaya, F., & Yılmaz, M. (2022). STEM etkinlikleri öz yeterlik algı ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TEBD, 20(2), 610-629.

https://doi.org/10.37217/tebd.1095954

Kline, P. (1994). Faktör analizi için kolay bir kılavuz. Abingdon-on-Thames: Routledge. Kline, RB (2010). Yapısal eşitlik modellemenin ilkeleri ve uygulamaları. New York: Guilford Press.

Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz- yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 522-531.

MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4(1), 84-99. https://doi.org/10.1037/1082- 989X.4.1.84

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2023). 21. Yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu [Erişim Tarihi: 28.06.2023, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_de gerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf ].

Mete, G. (2021). Ortaokul öğrencilerine yönelik 21. yüzyıl becerileri ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (51), 196-208. https://doi.org/10.29228/SOBIDER.50754

Murat, A. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının 21.yüzyıl becerileri yeterlik algıları ile STEM’e yönelik tutumlarının incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Elazığ]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

OECD. (2000). Literacy in the information age: Final report of the international adult literacy survey.[Erişim tarihi: 25.06.2023, https://www.oecd.org/education/skills-beyond- school/41529765.pdf ].

Orhan-Göksun, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir]. https://tez.yok.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Özdamar, K. (1999). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir:1. Kaan Kitabevi.

P21 (2019).Framework for 21st century learning. [Erişimtarihi:13.07.2023,

https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources].

Sümer, N. (2000). Yapısal esitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3, 49-73.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınevi

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. USA: John Wiley & Sons

Uçak, S., & Erdem, H.H. (2020). Eğitimde yeni bir yön arayışı bağlamında “21. Yüzyıl becerileri ve eğitim felsefesi”. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 76- 93. https://doi.org/10.29065/usakead.690205

Voogt, J., & Roblin, P. N. (2010). 21st Century Skills Discussion Paper. Report prepared for Kennisnet, University of Twente, The Netherlands. http://hdl.voced.edu.au/10707/254371

Voogt, J., & Roblin, P. N. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies, Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321. http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.668938

Yalçın, S. (2018). 21. yy becerileri ve bu beceriler ölçmende kullanılan araçlar ve başvurular. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51 (1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860

Yılmaz, E., & Alkış, M. (2019). 21. yüzyıl yeterlilikleri ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 5(1), 125-154. https://doi.org/10.34137/jilses.578533

Zeybek, G. (2019). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156. https://doi.org/10.24289/ijsser.505263

Published

2023-08-29

How to Cite

DEMİREZEN, S., & HAMZAOĞLU, E. (2023). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması (Development of 21st Century Skills Self-Efficacy Scale for Middle School Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(2), 157–180. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/152

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.