Ortaokul Öğrencilerinin İklim Değişikliği Kavramına Yönelik Metaforik Algıları (Metaphorical Perceptions of Secondary School Students on the Concept of Climate Change)

Authors

Keywords:

Metaphor, middle school, climate change, global warming

Abstract

The aim of this study is to examine, by applying metaphors, how secondary school students understand the notion of climate change. Metaphors and artwork (paintings, cartoons, etc.) created by students around the idea of climate change were looked at for this reason. "Climate change........ similar; because  " and to create a graphic

illustrating the idea of climate change. The study group for the research, which was carried out in a qualitative research design, consisted of 213 secondary school students studying in the provinces of Malatya and Şanlıurfa in the 2021–2022 academic year. 94 of these students are from Malatya, and 119 are from Şanlıurfa; 52 are in fifth grade, 60 in sixth grade, 51 in seventh grade, and 50 in eighth grade. Content analysis was used to analyze and interpret the data obtained from the participants. As a result of the research, it was determined with which metaphors secondary school students expressed the concept of climate change. Six alternative conceptual categories were established based on the metaphorical phrases related to the notion of climate change and were compared for views and similarity. Climate change as a natural calamity, climate change as a result, climate change as fear, climate change as a feeling or emotion, climate change in tangible terms, and climate change as a precaution were identified as these conceptual categories. The study's findings revealed that secondary school students' attitudes on the idea of climate change were typically consistent with their scientific knowledge. But upon closer inspection, it becomes clear that the effects of climate change are frequently emphasized. additionally, advice drawn from study archives.

References

Atik, A.D. & Doğan, Y. (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84-100.

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları

metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler Dergisi, 10(3), 1313- 1322.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin "çevre" kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 25- 44.

Barak, B. & Gönençgil, B. (2020). Dünyada ve Türkiye’de ortaokul öğretim programlarının iklim değişikliği eğitimi yaklaşımına göre karşılaştırılması. Coğrafya Dergisi, (40), 187- 201.

Beşkardeş, S. (2007). Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin yabancı dil (İngilizce) metafor sisteminin uygulanması. (Yüksek lisans tezi) https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Bozkurt, Y. (2012). Çevre sorunları ve politikaları (genişletilmiş 2. baskı). Bursa: Ekin basım yayın dağıtım.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Coşkun, M. (2010). Lise öğrencilerinin "iklim" kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies, 5(3), 919- 940.

Çetin, T. & Yel, Ü. (2022). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla ortaokul öğrencilerinin iklim değişikliği kavramına yönelik zihinsel yapılarının incelenmesi. International Journal of New Approaches in Social Studies, 6(2), 244-255. https://doi.org/110.38015/sbyy.1194938

Çimen, M. & Öztürk, S. (2010). Küresel ısınma, iklim değişikliğinin solunum sistemi üzerine etkisi ve büyükşehir bronşiti. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 24(2), 141- 146.

Dere, İ. & Aktaşlı, İ. (2022). Ortaokul öğrencilerinin iklimle ilgili kavramlara ilişkin bilişsel yapıları. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi (AKEF) Dergisi, 4(2), 182-198.

Doğan, S. & Tüzer, M. (2011). Küresel iklim değişikliği ve potansiyel etkileri. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 21- 34.

Eryılmaz, Ö. (2021). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında küresel iklim değişikliği konusunun yer alma durumu. Anadolu University Journal of Education Faculty, 5(4), 385- 401.

Galip, A. (2006). Küresel ısınma nedenleri sonuçları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46(2), 29- 43.

Geçit, Y. & Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. Sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği), Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1- 19.

Karakuş, U. (2012). A validity and reliability study of a global warming attiude scale, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies,1, 40- 45.

Keskin, A. & Kanat, Z. (2018). Dünyada iklim değişikliği üzerine yapılan çalışmalar ve Türkiye'de mevcut durum. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(1), 67- 78.

Kılcan, B. (2021). Eğitim bilimlerinde metaforların veri toplama aracı olarak kullanılması, örnek bir uygulama. İçinde B. Kılcan Ed. Metafor ve Eğitimde Metaforik Çalışmalar İçin Bir Uygulama Rehberi (4. Baskı), ss. 89-108.

Kılıçoğlu, G. (2011). Sosyal bilgiler derslerinde kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.

Koçoğlu, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin imgesel algılar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),(15)3, 107- 126.

Koçoğlu, E., Aküzüm, C. & Ekici, Ö. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “yaygın eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları mental imgeler. Turkishe Studies, (9)2, 975- 991.

Öncül, H. (2010). Kırsal bölge ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle ilgili algıları, (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Özcan, H. & Demirel, R. (2019). Ortaokul öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik bilişsel yapılarının çizimleri aracılığıyla incelenmesi. Başkent University Journal of Education, 6(1), 68- 83.

Öztürk, K. (2002). Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 47- 65.

Öztürk, T. (2016). İlim değişikliği konusunda bir sözlü tarih çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (6), 19-33.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, 131-155.

Sarıbaş, D. & Saka, M. (2018). Öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile ilgili model-kanıt ilişkisine yönelik kavrama ve değerlendirme düzeylerinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(4), 655- 670.

Senemoğlu, N. (2020). Gelişim öğrenme ve öğretim kuramından uygulamaya. Ankara: Anı Yayıncılık.

Tok, G., Cebesoy, Ü.B. & Bilican, K. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının iklim değişikliği farkındalıklarının incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 23- 36.

Tokar, B. (2014). İklim adaletine doğru, (S. Ata, Çev.) İstanbul: Öteki Yayınevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-04-27

How to Cite

YEL, Ümit. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin İklim Değişikliği Kavramına Yönelik Metaforik Algıları (Metaphorical Perceptions of Secondary School Students on the Concept of Climate Change). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(1), 49–75. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/147

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.