Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri (The Knowledge and Views of Pre-Service Teachers about Climate Change)

Authors

Keywords:

Climate change, pre-service teachers, views, knowledge

Abstract

The aim of this study is to identify knowledge and views of pre-service teachers about climate change. The cross- sectional type of survey research was used in the qualitative study. The study was carried out with 100 pre-service teachers studying at a state university in Central Anatolia in the fall semester of 2021-2022. The data in the research were collected with the “Climate Change Information and Opinion Questionnaire”. The data obtained in the research were analyzed by content analysis. As a result of the analysis, it was observed that the participants had a high level of knowledge about climate change. The majority of the pre-service teachers in the study stated that the necessary fight against climate change is not given in all areas, that climate change may cause differentiation in the life cycles of living things, imbalance in populations and deterioration in the food chain, and that it may cause desertification of fertile lands in agricultural areas. It has been determined that they stated that incentives can be made through renewable energy sources in order to prevent the damage caused by the change.

References

Adger, W.N., Dessai, S., Goulden, M., Hulme, M., Lorenzoni, I., Nelson, D.R., Naess, L.O., Wolf, J. & Wreford, A. (2009). Are there social limits to adaptation to climate change? Climatic Change, 93, 335–354.

AFAD, (2017). Türkiye’de iklim değişikliğinden kaynaklanan afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması için kapasitenin artırılması. Yasal ve Kurumsal Boşluk Analizi Final Raporu, Ankara. 17.

Akay, D.S., Akca, G., Atik, A.D. & Erkoç, F. (2020). Yaşam bilimleri profesyonellerinin iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda eğitim ihtiyaçları var mı? The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 6(1), 141-151.

Akbulut, M. & Kaya, A.A. (2020). Bir afet olarak küresel iklim değişikliği ve ilkokul öğretmenlerinin iklim değişikliği farkındalığının incelenmesi: Gümüşhane ili örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 112-124.

Aksan, Z. & Çeliker, D. (2013). İlköğretim öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 49-67.

Arı, İ. (Ed.) (2018). İklim değişikliği ve kalkınma. Ankara: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Atik, A.D. & Doğan, Y. (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkındaki görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3 (1) , 84-100.

Ay, F. & Yalçın Erik, N. (2020). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik bilgi ve algı düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 44(2), 1-18.

Aydın, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin

belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(4), 15-27.

Baer, H. & Singer, M. (2014). The anthropology of climate change. London: Routledge.

Bakkenes M., Eickhout, B. & Alkemade, R. (2006). Impacts of different climate stabilisation scenarios on plant species in europe. Global Environmental Change, 16(1), 19-28.

Biçer, B.K., & Vaizoğlu, S.A. (2015). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin küresel ısınma/iklim değişikliği hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(2), 30-43.

Bilgili, M.Y. (2021). Sıfır atık yaklaşımının kökenleri ve günümüzdeki anlamı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(40), 683-703.

Büken, M.E., Cakan, H. & Yüceer, N.S. (2017).Climate change projections of Saimbeyli pinus nigra forests. [Duman F (der.)] Ecology 2017 Konferansı. Kayseri, Türkiye.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Campell, A. N. & Reece, J.B. (2010). Biyoloji (3.Baskı). Ankara: Palme Yayıncılık.

Çelik, H., Başer Baykal, N. & Kılıç Memur, H.N. (2020). Nitel veri analizi ve temel ilkeleri. Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 379-406.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2012). İklim değişikliği ulusal 2011-2023 eylem planı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2017). Sağlık kuruluşları atıksu/sıvı atık yönetimi el kitabı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Ankara.

Demir, A. (2009). Küresel iklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve ekosistem kaynakları üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 37-54

Demirbaş, M. & Aydın, R. (2020). 21. yüzyılın en büyük tehdidi: küresel iklim değişikliği. Ecological Life Sciences, 15 (4), 163-179.

Doğan, S., Doğan, E. & Tüzer, M. (2020). Küresel ısınma ve iklim değişikliği: bilimsel uzlaşmadan politik ayrışmaya. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 1453-1484.

Ediger, V.Ş. (2008). Küresel iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler boyutu ve Türkiye’nin politikaları. Mülkiye, 17(259), 133-158.

Epstein, P.R. (2000). Is global warming harmful to health? Scientitifik American, 283(2), 50- 57.

Ergin, A., Akbay, B., Özdemir, C. & Uzun, S.U. (2017). Tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ve sağlığa etkileri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları. Pamukkale Tıp Dergisi, 10 (2), 172-180.

Eroğlu, B. & Aydoğdu, M. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2) , 345-374.

Green, R.E., Harley, M., Miles, L., Scharlemann, J., Watkinson, A. & Watts, O. (2003). Global climate change and biodiversity, university of East Anglia, Norwich, UK April 2003, Summary of papers and discussion.

Gül, M. & Yaman, K. (2021), Türkiye’de atık yönetimi ve sıfır atık projesinin değerlendirilmesi: Ankara örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(4), 1267-1296.

Gülsoy, E. (2018). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerine bilgi düzeyi ve algıları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Hedge, S.S., Murthy, N.S., Shalini, C.N., & Sandeep, K. R. (2012). Awareness of global warming among school teachers in coastal Karnataka. Indian Journal Prev. Soc. Med, 43(4), 383-388.

Karakaya, E. & Özçağ, M. (2003). Türkiye açısından Kyoto Protokolü’nün değerlendirilmesi ve ayrıştırma (decomposition) yöntemi ile CO2 emisyonu belirleyicilerinin analizi. VII. ODTÜ Ekonomi Konferansı, Ankara.

Keleş, Ö., & Aydoğdu, M. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ekolojik ayak izlerini azaltma yolları konusundaki görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(3), 171-187.

Khalid, T. (2001). Pre-Service teachers’ misconceptions regarding three environmental issues. Canadian Journal of Environmental Education, 6, 102-120.

Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2008). Turkish students’ ideas about global warming.

International Journal of Environmental and Science Education, 3(2), 89-98.

Leiserowitz, A. (2003). Global warming in the American mind: the roles of affect, ımagery, and worldviews in risk perception. Policy Preferences and Behavior, Environmental Science, Studies and Policy. University of Oregon.

McAnaney, S.C. (2012). Sinking islands-formulating a realistic solution to climate change displacement. New York University Law Review, 87, 1172-1209.

McMichael, A. J. & Haines, A. (1997). Global climate change: potential effects on health. BMJ, 315, 805-809.

Meehan, C.R., Levy, B.L. & Collet-Gildard, L. (2016). Global climate change in U.S. high school curricula:Portrayals of the causes, consequences, and potential responses. Science Education, 102, 498-528.

Nizar, M., Munir, E., Munavar, E. & Irvan, M. (2018). Implementation of zero waste concept in waste management of Banda Aceh City. Journal of Physics: Conference Series, 1116, 1-12.

Olgun, E. & Kantarlı, S. (2020). İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkileri. Doğanın Sesi, (5), 13-23.

Polat, K., & Dellal, İ. (2016). Göksu deltasında çeltik yetiştiriciliği yapan üreticilerin iklim değişikliği algısı ve iyi tarım uygulamaları yapmalarında etkili faktörlerin belirlenmesi. TEAD, 2(2), 46-54.

Steffen, W., Richardson, K., Cornell, E. S. & Fetzer, I. (2015). Planetary boundaries guiding human development on a changing planet. Science. 347(6223).

Şeker, S. & Hacıeminoğlu, E. (2021). Sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği. Ankara: İksad Yayınevi.

Şen, G., & Özer, Y.E. (2018). Üniversite öğrencilerinin iklim değişikliği ve çevre sorunları konusundaki farkındalıklarının değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi kamu yönetimi örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 667- 688.

Şen, Ö.L., Bozkurt, D., Göktürk, O.M., Dündar, B. & Altürk, B. (2013). Türkiye'de iklim değişikliği ve olası etkileri. 3.Ulusal Taşkın Sempozyumu. S.9.

Tetik, N. & Acun, A. (2015). Turizm öğrencilerinin küresel ısınma ve iklim değişikliği algısı ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8 (41), 1459- 1476.

Tok, G., Cebesoy, Ü.B. & Bilican, K. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının iklim değişikliği farkındalıklarının incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (2), 23-36.

Türkeş, M. (2004). Küresel iklim değişikliği ve olası sonuçları, Hava Kuvvetleri Dergisi, 348, 70-77.

Türkeş, M. (2008). Küresel iklim değişikliği nedir? Temel kavramlar, nedenleri, gözlenen ve öngörülen değişiklikler, İklim Değişikliği ve Çevre, 1, 26-37.

Yu, H., Wang, B., Zhang, Y. J., Wang, S. & Wei, Y. M. (2013). Public perception of climate change in China: results from the questionnaire survey. Natural hazards, 69(1), 459-472.

Published

2022-08-28

How to Cite

BENZER, S., & AKKAYA, M. M. (2022). Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri (The Knowledge and Views of Pre-Service Teachers about Climate Change). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(2), 149–167. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/133

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.