Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları (Project Based Learning Approach Applications in Science)

Authors

Keywords:

Project Based Learning, Cooperative Learning, Student opinion

Abstract

The purpose of this research is to determine the effects of project-based learning approach to the 7th grade students’ attitudes in Science Lessons. For this research, it was worked for four weeks on 22 7th grade students in a Secondary School in Kulu Sub-province of Konya Province in 2016-2017 academic year. By grouping randomly, the students are requested to make logical problem sentences and according to these problems, they are requested to find suitable sub-problems, hypotheses and solutions. The students try to find correct solutions for their problems and they perform their presentations by preparing proper drafts. In this study, “Project-Based Learning Questionnaire Application”, “Peer Assessment Forms” and “Project Assessment Forms” are used as data collection tools. According to data obtained following the research, it is detected that project-based learning approach application develop students’ aspects like critical thinking, scientific thinking, researching and obtaining more information and it is seen that the students adopt positive attitudes towards the lessons which conduct projects.

References

Acaray, C. (2014). Fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin çevre bilgisine ve enerji farkındalığına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Akpınar, E., Yıldız, E., Akpınar, D. & Ergin, Ö. (2008). Fen eğitiminde proje çalışmaları ve bilim şenliklerine yansımaları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(351), 14-20.

Alioğlu, E. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 6. sınıf görsel sanatlar dersi ebru ünitesinin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Balım, A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2013). Bilimin doğaya yansımaları projesinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 149-157.

Balkı, A.G. (2003). Proje temelli öğrenme yönteminin Özel Konya Esentepe ilköğretim okulu tarafından uygulanmasına yönelik bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem Yayıncılık. Çepni, S. (2005). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Demirel, Ö. (2005). Proje Tabanlı Öğrenme, Kuramdan Uygulamaya Program Geliştirme.

Ankara: Pegem Yayıncılık.

Demirhan, C. & Demirel, Ö. (2003). Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(5), 48-61.

Deniş Çeliker, H. (2012). Fen ve teknoloji dersi "güneş sistemi ve ötesi: uzay bilmecesi" ünitesinde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrenci başarılarına, yaratıcı düşünmelerine, fen ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gömleksiz, M. (2004). Öğretimde Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Elazığ: Üniversite.

Gültekin M. (2007). Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi. Elementary Education Online, 6(1), 93-112.

Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Johnson D.W. & Roger T. J. (1999). Learning Together and Alone, Boston: Allyn and Bacon.

Kanter, D. E. & Konstantopoulos, S. (2010). The Impact of A Project‐ Based Science Curriculum On Minority Student Achievement, Attitudes, And Careers: The Effects Of Teacher Content And Pedagogical Content Knowledge And İnquiry Based Practices. Science Education, 94(5), 855-887.

Kaptan, F., & Korkmaz, H. (1999). İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı. Ankara: MEB.

Kıncal, R., Ergül, E. & Timur, S. (2007). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 56-163.

Kızkapan, O. (2015). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarılarına ve fen bilimleri dersine karşı tutumlarına proje tabanlı öğrenmenin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Langbeheim, E. (2015). A Project-Based Course on Newton‟s Laws for Talented Junior High- School Students. Physics Education, 50(4), 410.

Moursund, D. (1999). Project based learning using information technology. Eugene, Canada.

Nacaroğlu, O. (2015). Proje tabanlı öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının fotosentez konusundaki akademik başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Olgun, H., Yokuş, E., Yavuz, A. (2008). Proje Hazırlama, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı, Bediralp Matbaacılık. p.123.

Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Penuel, W.R. & Means, B. (1999). Observing classroom processes in project-based learningusing multimedia: A tool for evaluators. Center for Technology and Learning SRI International: The Secretary’s Conference on Educational Technology-1999.

Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel.

Saracaloğlu, A.S., Özyılmaz Akamca, G. & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(3), 241-260.

Sert Çıbık, A. (2009). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisi, Elementary Education, 8(1), 36-47.

Taşar, M.F., Temiz, B. K. ve Tan, M. (2002). İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Temiz, B. K. (2001). Lise 1 dersi fizik programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ulukaya Öteleş, Ü. (2019). Sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarısına, derse karşı tutumuna ve sınıf ortamına ilişkin demokratik tutumuna etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Yalçın, S. Turgut, Ü. & Büyükkasap, E. (2009). Proje tabanlı öğretim yönteminin öğrencilerin elektrik konusu akademik başarılarına, fiziğe karşı tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine etkisinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 81-105.

Yıldırım, H. (2011). Probleme dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme yöntemlerinin ilköğretim öğrencilerinin başarılarina ve tutumlarina etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yılmaz, F. N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 6. sınıf öğrenci başarısı ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Published

2019-12-31

How to Cite

TÜFEKÇİ, N., & BENZER, S. (2019). Fen Bilimlerinde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Uygulamaları (Project Based Learning Approach Applications in Science). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), 234–249. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/61

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.