Lise Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına Yükledikleri Metaforik Algının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Investigation of High School Students’ Metaphoric Perception to Student Concept According to Various Variables)

Authors

Keywords:

Student, Metaphor, Perception, Socio- economic Status, Metaphoric Perception

Abstract

The aim of this study is to investigate the high school students’ metaphoric meaning of student as a concept according to various variables. For this purpose, it was studied with 378 high school students who were studying at state schools in Düzce. The research was carried out in relational survey model. “Metaphoric Perception Scale of Student Concept” and “Socio-economic Level Determination Scale” are the data collection tools used in this research. In the study, independent samples t-test and one-way ANOVA were used. According to the findings, it was concluded students attending vocational high schools had a more positive perception about the concept of the student, and as the socio-economic levels of the students increased, negative perceptions increased and the perceptions of the students differed according to the place of residence. Considering that the settlement is one of the important factors, the value structure of the school environment should be taken into consideration by the researchers in the studies to be carried out in this field.

References

Afacan, Ö., Karakuş, M. ve Uşak, M. (2013). Öğretmenlerin bilgi düzeylerine ilişkin öğrenci algıları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 185-200.

Aydın, İ. H. (2006). Bir felsefi metafor olarak “yolda olmak”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4 (3), 9-22.

Aydın F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1313-1322.

Bacanlı, H. (1997). Sosyal ilişkilerde benlik: kendini ayarlamanın psikolojisi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Clarken, R. H. (1997). Five metaphors for educators, Annual Meeting of the American Educational Research Association, 24-28 March, Chicago.

Cortazzi, M. & Jin, L. (1999). Bridges to learning metaphors of teaching, learning and language. In L. Cameron and G Low (Eds.), Researching and applying metaphor (p. 149- 160). United Kingdom: Cambridge University Press.

Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 3-13.

Çetin T., Kılcan B., Güneş C. & Çepni O. (2015). Examining Secondary School Students Perceptions of the Concept of Migration A Qualitative Study. International Journal of Education, 7(3), 97-120.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269–283.

Dent-Read, C.H. & Szokolszky, A. (1993). Where do metaphors come from? Metaphor and Symbolic Activity, 8 (3), 227-242. DOI: 10.1207/s15327868ms0803_8

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi- Kavramlar- ilkeler- teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kılcan B., Çepni O. (2015). A Qualitative examination of the perceptions of the eight grade students regarding the concept of environmental pollution. Journal of International Environmental Application Science, 10(2), 239-250.

Kılıç, F. D. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde tarih konuları üzerinde oluşturdukları metaforların söylem analizi tekniği ile incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Kılıçbay, M. A. (2012). Gergin bekleyiş mutlu sona erdi: Çocuğumuz üniversiteyi kazandı… Bilgin V. (Ed.), Üniversite bilim ve Türkiye (s. 51-73). Ankara: Binbir Yayınevi

Lakoff, G. & Johnson, M. (2010). Metaforlar, hayat, anlam ve dil. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.

Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational analysis.

Administrative Science Quarterly, 25, 606-622.

Morgan, G. (2006). Images of Organization. Thousand Oaks. CA: Sage Publications Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37, 96-109.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.

Saban, A. (2009), Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326.

Strenski, E. (1989). Disciplines and communities, armies and monasteries and the teaching of composition, Rhetoric Review, 8 (1), 137-146.

Şişman, M. (2007). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston MA: Allyn & Bacon.

Yılmaz, E. (2014). Okul binaları ve örgüt kültürü. (Yayınlanmamış doktora tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2020-04-26

How to Cite

ERTEM, Z. S., & ARI, A. (2020). Lise Öğrencilerinin Öğrenci Kavramına Yükledikleri Metaforik Algının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Investigation of High School Students’ Metaphoric Perception to Student Concept According to Various Variables). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(1), 1–12. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/71

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.