Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik Değerinin İncelenmesi (Investigation of Benevolence Value of Secondary School Students)

Authors

Keywords:

Benevolence value, secondary school students, survey

Abstract

In this study, it was aimed to examine the benevolence value of secondary school students in terms of different variables. The survey design was used in the study. 1000 secondary school students continuing their education in Uşak in the 2021-2022 academic year participated in this study. These students were selected through simple random sampling. The data of the research were collected by the “Benevolence Scale” developed by İnel and Gökalp (2021) for secondary school students, the validity and reliability of which were calculated. The data were analyzed in the Jamovi 1.2 statistical package program. The research data were analyzed by descriptive statistics, t-test for independent groups and one-way analysis of variance. Tukey's multiple comparison test was used to know which groups favored the significant differences between the groups. It was found that the benevolence values of the secondary school students participating in the study were high. It was found that the benevolence scores of the students did not differ significantly according to the parents' education, mother's work, father's occupation, number of people in the family, family income status and daily TV watching time. However, it was concluded that female students were more helpful to males, students living in nuclear families were more helpful than extended families, and those who used the internet for less than three hours a day were more helpful than those who used the internet for three hours or more. It is among the other results of the research that the benevolence scores of the students increase as the number of books they read in a year increases.

References

Akgül, G. (2020). Ortaokul altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin yardımseverlik değerine ilişkin tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Aktan, O. (2014). 100 temel eserlerde yer alan değerlerle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programındaki değerlerin uyumu. Asya Öğretim Dergisi, 2(1[Özel]), 64-76.

Aktan, O. & Kılıç, A. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programındaki değerleri 100 temel eserde bulunan değerlerin destekleme durumu. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(30), 7-68.

Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde “yardımseverlik” değerinin etkinlik temelli öğretimi ve öğrencilerin tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktepe, V. (2014). Etkinlik temelli değer eğitiminin öğrencilerin yardımseverlik tutumlarına etkisi. Social Science Studies, 2(3), 17-49.

Aktepe, V. & Yalçınkaya, E. (2016). Okul ortamında değerler eğitiminin öğrenci görüşlerine çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-131.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59426/853564 adresten 01.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Balcı, N. (2008). İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde değer eğitiminin etkililiği.

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bektaş, M. & Karadağ, B. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımlaşma değerine yönelik geliştirdikleri metaforların incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 271-286.

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5105

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (2019). İnternet kullanımında çocuk ve aile ilişkisi. https://internet.btk.gov.tr/internet-kullaniminda-cocuk-ve-aile-iliskisi adresten 01.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chopik, W. J., O’Brien, E. & Konrath, S. H. (2017). Differences in empathic concern and perspective taking across 63 countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48, 23-38. https://doi.org/10.1177/0022022116673910

Çelik, M. E. (2014). Ergenlerde internet sosyal iletişim ağlarının kullanımı, empati ve iletişim becerileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Çelik, Z. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Erzurum ili örneği. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Çirak, Z. (2021). Örnek olay yönteminin 4. sınıf öğrencilerinin yardımseverlik değerine yönelik tutumları üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Dilmaç, B., Bozgeyikli, H. & Çıkılı, Y. (2008). Öğretmen adaylarının değer algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 69-91. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29184/312501 adresten 07.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Dilmaç, B., Deniz, M. & Deniz, M. E. (2009). Üniversite öğrencilerinin özanlayışları ile değer tercihlerinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29182/312485 adresten 08.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Duru, E. (2002). Öğretmen adaylarında kişi-durum yaklaşımı bağlamında yardım etme davranışı, empati ve düşünme stilleri ilişkisi ve bu değişkenlerin bazı psikososyal değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ekşi, H. & Katılmış, A. (2020). Kavramsal çerçeve: Temel kavramlar. İçinde H. Ekşi & A. Katılmış (Ed.), Karakter ve Değerler Eğitimi (ss. 1-26). Ankara: Nobel Akademik.

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (10th ed.). Pearson.

Gökalp, A. (2021). Ortaokul öğrencilerinin empati becerileri ile sahip oldukları kök değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir yapısal eşitlik modellemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.

Gökalp, A. & İnel, Y. (2021). The mediating role of responsibility and friendship between empathy skill and benevolence. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(2), 202-212. https://doi.org/10.11591/edulearn.v15i2.20168

Gökalp, A. & İnel, Y. (2022). An analysis of secondary school students’ empathy skills in terms of student- andschool-related variables. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 17(1), 40-57. https://doi.org/10.29329/epasr.2022.248.3

İnel, Y. & Gökalp, A. (2021). Yardımseverlik ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. İçinde Ö.K. Tüfekçi (Ed.). 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (13th ICoSReSSE) Proceedings, 26-29 May 2021 Antalya/Turkey (Webinar), (pp. 479-489).

Karatekin, N., Ekşi, H., Işılak, H., Otrar, M., Koç Yıldırım, P. & Durmuş, A. (2012). Perese değerler eğitimi öğretmen kitabı: Yardımseverlik. Ankara: Nobel Yayınları.

Kaya, Z., İkiz, F. E. & Asıcı, E. (2017). Lise öğrencilerinin değer yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 662-674. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.783

Keskin, Y. & Keskin, S. C. (2019). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programları bağlamında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim ve mevcut durum. Gece Akademi.

Kılcan, B. (2013). Sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere ilişkin öğrenci algılarının incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. The GuilfordPress.

Koç, A. (2020). Öğrencilerin kitap okuma tutumları ile kitap okumanın DKAP öğretim programındaki değerlere etkisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Amasya İlahiyat Dergisi, 15, 275-319. https://doi.org/10.18498/amailad.781299

Kolukısa, E. A., Oruç, Ş., Akbaba, B. & Dündar, H. (2008). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğretmen Kılavuzu Kitabı. Gizem Yayıncılık.

MEB (1983). Milli Eğitim Temel Kanunu: Genel amaçlar. Millî Eğitim Bakanlığı.

MEB (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı.

Mehmedoğlu, A. U. (2006). İlâhiyat fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri ve dindarlık- değer ilişkisi (M. Ü. İlâhiyat Fakültesi örneği). M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 30(2006/1), 133-167.

Pilav, S. & Orhan, M. (2020). 6 – 12 yaş grubu TÜBİTAK çocuk kitaplarının değerler eğitimi yönünden incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 434-453. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.759891

Sarıcı-Bulut, S. (2012). Gazi eğitim fakültesi öğrencilerinin değer yönelimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(3), 216-238. https://doi.org/10.7884/teke.73

Schugurensky, D. (2006). Citizenship and citizenship education: Canada in an international context. Thompson Educational Publishing.

Sönmez, Ö. F. & Akıncan, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin “yardımseverlik” değeri ile ilgili metafor algıları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 7, 105- 120.https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbad/issue/29701/319582 adresten 02.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2012). Using multivariate statistics (6th Edition). Pearson.

Tahiroğlu, M. (2013). İlkokul sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik değerinin geliştirilmesine yönelik performans görevi uygulaması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1843-1862.

Tahiroğlu, M., Yıldırım, T. & Çetin, T. (2010). Değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.

Türk, N. & Nalçacı, A. (2011). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında verilen değerleri edinme düzeyleri (Erzincan Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 39-56. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erziefd/issue/6008/80101 adresten 28.02.2022 tarihinde alınmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (2021). Hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)- Kullanim-Arastirmasi-2021-37437 adresten 04.03.2022 tarihinde alınmıştır.

Yılmaz, B. (2019). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik değerinin yaratıcı drama yöntemiyle kazandırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin değer tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.

Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/29183/312498 adresten 28.02.2022 tarihinde alınmıştır.

Published

2022-04-25

How to Cite

GÖKALP, A. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Yardımseverlik Değerinin İncelenmesi (Investigation of Benevolence Value of Secondary School Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(1), 59–73. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/127

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.