Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi (Determining the Digital Literacy Levels of Secondary School Students)

Authors

Keywords:

Social studies, literacy, digital literacy, secondary school

Abstract

This research aims to examine the digital literacy skills of secondary school students in terms of various variables. The research was carried out in the survey model, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 632 students studying in 5th, 6th, and 7th grades in 5 different secondary schools from the lower, middle, and upper socioeconomic levels in the central district of Gaziantep in the 2020-2021 academic year. Personal Information Form developed by the researcher and Digital Literacy Scale developed by Pala (2019) were used as data collection tools in the research. The data obtained during the analysis of the data were analyzed using the SPSS 22.0 program, and non-parametric tests such as the Mann-Whitney U test and the Kruskal Wallis H test were used since the descriptive statistics and the distribution of the obtained data did not show normality. As a result of the analysis of the data obtained, it was determined that the Digital Literacy Scale scores of the students differed significantly according to gender, grade level, availability of internet connection at home, availability of computer or tablet at home, frequency of internet connection. According to the state of Internet usage purposes, no significant differences were determined among the data obtained from the Digital Literacy Scale. Suggestions were made in line with the results obtained from the study

References

Altun, N. (2019). Temel eğitim programları ve ders kitaplarının dijital okuryazarlık bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Arslan, S. (2019). İlkokullarda ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Aslan, S. (2016). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Fırat, Dicle, Siirt, Adıyaman Üniversiteleri örneği). (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Creswell, W. J. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. Selçuk

Beşir Demir (Çev. Edt.). Ankara: Eğiten.

Duran, E. & Özen, N. (2018). Türkçe derslerinde dijital okuryazarlık. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 31- 46.

Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları),

Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.

Gilster, P. (1997). Digitalliteracy. New York: Wiley.

Kara, S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ile web ortamında bilgi arama ve yorumlama stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Karaduman, H. & Öztürk, C. (2014). Sosyal bilgiler dersinde dijital vatandaşlığa dayalı etkinliklerin öğrencilerin dijital vatandaşlık tutumlarına etkisi ve dijital vatandaşlık anlayışlarına yansımaları. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 1(5), 38-78.

Karasar, N (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kaya, M (2020). Ortaöğretim öğrencilerinin dijital vatandaşlık ve dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.(Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen adaylarının sayısal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir

Korkmaz, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık seviyelerinin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Kozan, M. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

MEB, (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar).https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4

%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20 sayfasından erişilmiştir.

MEB, (2020). Dijital okuryazarlık öğretmen kılavuzu. meb.gov.tr.

http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=1 adresinden erişilmiştir.

Önger, S. & Çetin, T. (2018). An investigation into digital literacy views of social studies preservice teachers in the context of authentic learning, Review of International Geographical Education Online (RIGEO), 8(1), 109-124. Retrieved from http://www.rigeo.org/vol8no1/Number1Spring/RIGEO-V8-N1-6.pdf

Özerbaş, M. & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 16-25.

Öztürk, Y. (2020). Dijital okuryazarlık hakkında lise öğrencilerinin kendilerine ve anne- babalarına yönelik görüşleri Kırıkkale ili örneği (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Pala, Ş.M. (2019). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi bilim teknoloji ve toplum öğrenme alanına ilişkin akademik başarı ve becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Pala, Ş.M. & Başıbüyük, A. (2020). Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin dijital okuryazarlık

düzeylerinin incelenmesi, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(3), 897-921.

Sezgin, A.A. & Karabacak, Z.İ. (2020). Yükseköğretimde dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık dersine yönelik betimsel bir analiz. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 28(1), 17-30.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin

Yurdakul, I. K., Dönmez, O., Yaman, F. & Odabaşı, H. F. (2013). Dijital ebeveynlik ve değişen roller. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(4), 883-896.

Published

2022-08-28

How to Cite

ÇELİK, H., & KILIÇOĞLU, G. (2022). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi (Determining the Digital Literacy Levels of Secondary School Students). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(2), 115–134. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/131

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.